Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας Δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ

Στις 24 Μαρτίου 2022, η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ ενέκρινε τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμό του οργάνου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2022.

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ ενέκρινε τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών της, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 10 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους (Ανακοίνωση Τύπου).

Στο φυλλάδιο με τίτλο «Ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια στην ΕΟΚΕ» δίνονται πρακτικές συμβουλές για την επίδειξη σεβασμού και την ορθή συμπεριφορά των μελών της ΕΟΚΕ, για το πώς να αποφεύγονται φαινόμενα παρενόχλησης και σε ποιον ―συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Δεοντολογίας― να απευθύνεται κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Downloads

Members' statute (adopted in December 2023)
Rules of Procedure and Implementing Provisions (November 2022)
Rules of Procedure and Code of Conduct of the Members of the EESC (Adopted in March 2022)
Major changes introduced by the revised Rules of Procedure
Overview: Major changes introduced by the revised Code of Conduct (January 2021)
Brochure: Respect and dignity at the EESC