Πρόγραμμα

This page is also available in

Η ΕΟΚΕ πραγματοποιεί εννέα συνόδους ολομέλειας κατ’ έτος. Η Ολομέλεια υιοθετεί με απλή πλειοψηφία τις γνωμοδοτήσεις που καταρτίζονται από ομάδες μελέτης και ψηφίζονται από τα τμήματα ή τη CCMI. Διοργανώνει επίσης πολλές διασκέψεις, δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις υψηλού επιπέδου που συνδέονται με το έργο της.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πολιτικό θεματολόγιο, όπως οι προεδρίες της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά και διεθνή θεματικά έτη και τα κύρια θέματα της ΕΟΚΕ.

Οι εκδηλώσεις μας