Ψηφιακή αλλαγή και κοινωνία της πληροφορίας

Η τεχνολογία των πληροφοριών ενισχύεται παντού, όμως οι δυνατότητές της για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, καινοτομία και, προπαντός, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών, δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως.

Ως εκ τούτου, μία από τις κύριες προτεραιότητες του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» (TEN) στον ψηφιακό τομέα είναι η εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά και, με αυτήν, η δημιουργία μιας εύρυθμης ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Στις γνωμοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τον αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

Η ασφάλεια του κυβερνοχώρου αποτελεί επίσης πρωταρχικό μέλημα: καθημερινά, συμβάντα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκαλούν σημαντική οικονομική ζημία σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στην οικονομία εν γένει και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των οικονομικών παραγόντων στην ψηφιακή κοινωνία.

Άλλα βασικά θέματα τα οποία εξετάζει η ΕΟΚΕ, τόσο σε γνωμοδοτήσεις όσο και μέσω άμεσων επαφών με τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι η εκπαίδευση στον ψηφιακό τομέα, η ελκυστικότητα του ψηφιακού χώρου για τις γυναίκες, οι συνέπειες της ψηφιοποίησης για τις συνθήκες εργασίας, η προσβασιμότητα και η προστασία των χρηστών, ιδιαίτερα παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το τμήμα TEN παρακολουθεί συνεχώς το ψηφιακό χάσμα και προωθεί την ισότιμη πρόσβαση για όλους: σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών νοικοκυριών εξακολουθεί να στερείται σύνδεσης στο διαδίκτυο.