Σύλλογος Πρώην Μελών

This page is also available in

Στη λήξη της θητείας τους, τα μέλη της ΕΟΚΕ μπορούν να εγγραφούν στον Σύλλογο Πρώην Μελών της ΕΟΚΕ. Η Γραμματεία της Συνέλευσης και του Προεδρείου παρέχει διοικητική συνδρομή στον Σύλλογο. Ο Σύλλογος διεξάγει την ετήσια γενική συνέλευσή του στις εγκαταστάσεις της ΕΟΚΕ. Κάθε χρόνο πραγματοποιείται διερευνητική αποστολή στο κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ.

πρόεδρος: Roger Briesch

αντιπρόεδρος/ταμίας: Valerio Salvatore

αντιπρόεδρος: Henriks Danusēvičs

Protocol

Κατεβάστε τη Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Συλλόγου Πρώην Μελών (EN/FR)

Rules of Procedure

Κατεβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου Πρώην Μελών (EN/FR)

Enrolment

Πρόσβαση στο έντυπο εγγραφής στον Σύλλογο Πρώην Μελών της ΕΟΚΕ (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association