Τμήμα «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO)

This page is also available in

Το τμήμα «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) είναι ένα από τα έξι εξειδικευμένα τμήματα της ΕΟΚΕ. Πρωταρχικός στόχος του τμήματος είναι να καταρτίζει και να προτείνει για έγκριση από την Ολομέλεια της ΕΟΚΕ γνωμοδοτήσεις οι οποίες αντανακλούν τις απόψεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στους ακόλουθους τομείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ:

  • Στον τομέα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), το τμήμα ECO καλύπτει τον συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση και την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ μετά την οικονομική κρίση και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση, με στόχο τη διασφάλιση σταθερότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης.
  • Το τμήμα ECO είναι αρμόδιο για τα θέματα των δημοσιονομικών προοπτικών, των ιδίων πόρων και του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τα θέματα που άπτονται των στατιστικών στοιχείων.
  • Σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά, το τμήμα ECO ασχολείται με τα προβλήματα που άπτονται της φορολογικής εναρμόνισης και της προσεγγίσεως των νομοθεσιών.
  • Εξετάζει επίσης θέματα που σχετίζονται με τη σταθερότητα, τη λειτουργία και την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών και των κεφαλαιαγορών.
  • Το τμήμα ECO καλύπτει επίσης θέματα συνοχής, περιφερειακής και αστικής πολιτικής που αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων στην ΕΕ και στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Εκτός από την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων, το τμήμα διοργανώνει τακτικά δημόσιες ακροάσεις και θεματικές συζητήσεις σχετικά με επίκαιρα θέματα στους τομείς των αρμοδιοτήτων του. Επιπλέον, τα μέλη του τμήματος ECO συμμετέχουν συχνά σε διάφορες εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και σε ολόκληρη την ΕΕ, διατηρώντας έτσι στενή επαφή μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Δώδεκα μέλη του τμήματος απαρτίζουν το Προεδρείο του τμήματος ECO, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εργασιών του τμήματος. Το τμήμα έχει ορίσει μόνιμη ομάδα μελέτης για την κατάρτιση ειδικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική διοίκηση της ευρωζώνης.

Οι δραστηριότητες των μελών του τμήματος ECO υποστηρίζονται από τη γραμματεία του τμήματος ECO.

Downloads

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018