Απασχόληση

Εν μέσω της συγκρατημένης οικονομικής ανάκαμψης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, η συνολική απασχόληση στην ΕΕ αυξάνεται ενώ η ανεργία μειώνεται. Ωστόσο, τα σημερινά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και ανεργίας των νέων παραμένουν απαράδεκτα. Πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα δυσχερές στο πλαίσιο των διαρθρωτικών κινητήριων δυνάμεων της αλλαγής, όπως η τεχνολογική καινοτομία και η παγκοσμιοποίηση, οι οποίες αποτελούν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τον κόσμο της απασχόλησης.

Πρωτίστως υπεύθυνα για την πολιτική απασχόλησης είναι τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΕ συνεργάζεται μαζί τους επιδιώκοντας μια συντονισμένη στρατηγική: την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και υποστηρίζει και αξιολογεί τις προσπάθειές τους, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και της παρακολούθησης των εθνικών πολιτικών (κοινή έκθεση για την απασχόληση, εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και συστάσεις ανά χώρα).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συμβουλεύεται την ΕΟΚΕ σε θέματα απασχόλησης. Η ΕΟΚΕ έχει εκδώσει γνωμοδοτήσεις για όλες τις βασικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης, τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση, την εγγύηση για τους νέους).

Τα θέματα απασχόλησης καλύπτονται συνήθως από το τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) και, πιο συγκεκριμένα, από το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας του, το οποίο παρακολουθεί τις τάσεις και τις προκλήσεις που επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό και την αγορά εργασίας της Ευρώπης.