Μετανάστευση και άσυλο

Η μακρόπνοη και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου με βάση την αλληλεγγύη αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεταναστευτική πολιτική αποσκοπεί στη δημιουργία ισορροπημένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση τόσο της κανονικής όσο και της παράνομης μετανάστευσης.

Η οργανωμένη κοινωνία πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο παρέχοντας στις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση κοινωνική διάσταση και προστιθέμενη αξία. Η κοινωνία πολιτών συμβάλλει επίσης, με την υποστήριξή της στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στην πιο ανθρώπινη διαχείριση της μετανάστευσης και στην επιτυχή ένταξη των νεοφερμένων. Η κοινωνική ένταξη των νεοφερμένων μπορεί να επέλθει μόνο σε επίπεδο βάσης, όπως σε χώρους εργασίας, σχολεία και οργανισμούς.

Τα θέματα μετανάστευσης εξετάζονται από το τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) ή από το τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» (REX). Υπό την αιγίδα του τμήματος SOC δραστηριοποιείται η θεματική ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη» η οποία διοργανώνει εκδηλώσεις που εστιάζουν στον ρόλο της κοινωνίας πολιτών στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην ένταξη.

Το τμήμα SOC παρέχει επίσης τη γραμματειακή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση, το οποίο διοργανώνει η ΕΟΚΕ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση είναι μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Συγκεντρώνει, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.