Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) αποτελούν βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Περιλαμβάνουν τομείς όπως η στέγαση, η παροχή νερού και ενέργειας, η διάθεση αποβλήτων και λυμάτων, οι δημόσιες μεταφορές, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η νεολαία και η οικογένεια, ο πολιτισμός και η επικοινωνία εντός της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, του διαδικτύου και της τηλεφωνίας.

Οι ΥΚΩ βοηθούν τους πολίτες να διάγουν αξιοπρεπή ζωή και διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Εξασφαλίζουν τη δικαιοσύνη, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν στην ίση μεταχείριση όλων των πολιτών της ΕΕ.

Αποτελούν βασική πτυχή προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι ΥΚΩ λειτουργούν επίσης ως κυματοθραύστης κατά των πλέον επιβλαβών κοινωνικών και περιφερειακών επιπτώσεων, δεδομένου ότι βασίζονται στους στόχους της διασφάλισης καθολικής πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες και σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Η ΕΟΚΕ έχει συστήσει τη θεματική ομάδα μελέτης «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» η οποία είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των προβληματισμών και την προώθηση των απόψεων της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στον τομέα των ΥΚΩ

Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και προσιτές υπηρεσίες κοινής ωφελείας.