Μεταφορές

Μια δυναμική και φιλόδοξη πολιτική

Οι μεταφορές είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς δράσης της ΕΕ και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές. Μεγάλος αριθμός γνωμοδοτήσεων του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» (TEN) κάθε χρόνο σχετίζεται με τις μεταφορές.

Η πρόοδος στον τομέα των μεταφορών προϋποθέτει σαφώς την οικοδόμηση καλύτερων και πιο οικολογικών υποδομών, οι οποίες θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα προωθήσουν το εμπόριο. Συνεπάγεται όμως και τη μείωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης πρόσβασης η οποία μπορεί να απομονώσει άτομα ―κυρίως ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες― στο σπίτι τους. Ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει επίσης να παραμείνει έξυπνος και ανταγωνιστικός στο πλαίσιο της κοινωνικά δίκαιης μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια και την ψηφιοποίηση. Η ΕΟΚΕ εξετάζει και αξιολογεί τις πολιτικές μεταφορών της ΕΕ από την άποψη των αναγκών και των συμφερόντων όλων των τομέων και των ανησυχιών της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών.

Συμμετοχή φορέων της κοινωνίας πολιτών

Αναγνωρίζεται ότι η επίτευξη των φιλοδοξιών της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών απαιτεί ισχυρότερη και περιεκτικότερη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών, τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και στην εφαρμογή της πολιτικής. Το τμήμα TEN έχει συστήσει θεματική ομάδα μελέτης για την προώθηση υψηλού επιπέδου συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών και εμπλοκής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τις μεταφορές.