Κοινωνικές υποθέσεις

Η ΕΕ έχει 25 εκατομμύρια ανέργους και 122 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Τα στοιχεία αυτά απαιτούν μεγαλύτερη οικονομική σύγκλιση για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Αν και οι χωρίς αποκλεισμούς, ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την πρόσβαση των πολιτών σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, τα δίκαια και αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας έχουν αποφασιστική σημασία για τη διασφάλιση κοινωνικής προστασίας για όλους και την κοινωνική ένταξη όσων εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι από την κοινωνία.

Οι κοινωνικές υποθέσεις καλύπτουν τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία και ένταξη, τη μείωση της φτώχειας, την ισότητα των φύλων, τα άτομα με αναπηρίες, τις ανάγκες παιδιών και οικογενειών, τους νέους, τους ηλικιωμένους και τις μειονότητες όπως οι Ρομά, την πρόσβαση στην υγεία, τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Κύρια εστίασή τους, κοινή σε όλους τους υποτομείς, είναι να τεθούν οι πολίτες σε ισότιμη βάση στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής, ενώ κύριο πολιτικό τους μέσο σε επίπεδο ΕΕ είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στενά συνδεδεμένα θέματα είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η μετανάστευση και το άσυλο και τα θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιώματα των πολιτών, τα οποία καλύπτονται επίσης κατά κύριο λόγο από το τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC). Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας του τμήματος SOC παρακολουθεί ειδικά τις προκλήσεις που επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό και την αγορά εργασίας της Ευρώπης. Οι θεματικές ομάδες μελέτης «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» και «Ένταξη των Ρομά» ασχολούνται με αυτές τις συγκεκριμένες ανησυχίες. Επιπλέον, με τις γνωμοδοτήσεις της στον τομέα αυτό, η ΕΟΚΕ έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό κοινωνικό κεκτημένο.