Τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» (TEN)

This page is also available in

Για την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και τη λειτουργία της κινητικότητας στην ενιαία αγορά, είναι απαραίτητα τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, η ενέργεια και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Το τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» (TEN) καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα.

Οι γνωμοδοτήσεις είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και με όσες οργανώσεις εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών και ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά.

Το τμήμα TEN δρα μέσω:

  • γνωμοδοτήσεων: με βάση σε βάθος αναλύσεις και μια διαδικασία επίτευξης συναίνεσης, η ΕΟΚΕ βοηθά στην καλύτερη ευθυγράμμιση των πολιτικών της Ευρώπης με τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών·
  • εκθέσεων έργων·
  • μελετών·
  • στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών·
  • διοργάνωσης εκδηλώσεων σχετικά με συναφή θέματα: δημόσιες ακροάσεις, διασκέψεις και συνεδριάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενων φορέων και του ευρέος κοινού και
  • ενεργού συμμετοχής των μελών του τμήματος TEN σε σημαντικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από εξωτερικούς οργανισμούς.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON