Ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο»

Η ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκό εξάμηνο» συγκροτήθηκε το 2017, ως απάντηση στην αυξανόμενη σημασία του Εξαμήνου. Πρόκειται για οριζόντιο όργανο που ενισχύει και υποστηρίζει το έργο που επιτελούν τα τμήματα της ΕΟΚΕ και επικεντρώνεται στις προτάσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή συμβολή της ΕΟΚΕ στον ετήσιο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όντας αρχικά ετήσιος κύκλος συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, το Εξάμηνο συμπληρώθηκε αργότερα με δράσεις που βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την οικολογική και την ψηφιακή μετάβαση. Υπό το φως της πανδημίας, το Εξάμηνο επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση ταχείας κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης κα στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με την νέα αναπτυξιακή στρατηγική που βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην έννοια της ανταγωνιστικής αειφορίας. Ο ρόλος του Εξαμήνου θα ενισχυθεί περαιτέρω με τον προτεινόμενο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μεταξύ άλλων, ο μηχανισμός θα συνδράμει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που ορίζονται στο πλαίσιο του Εξαμήνου, ενώ η στήριξη στα κράτη μέλη θα εξαρτάται από την τήρηση των συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο του Εξαμήνου. Το ύψος των ποσών και ο νέος προσανατολισμός της διαδικασίας του Εξαμήνου την καθιστά σημαντική εργασία, που απαιτεί ουσιαστική συμμετοχή της ειδικής ομάδας «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο». Τα αποτελέσματα των συζητήσεών μας θα τροφοδοτήσει τις γνωμοδοτήσεις μας, που καταρτίζονται τακτικά στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως όσον αφορά την Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Η συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταρρύθμιση της οικονομίας και η αναδιαμόρφωση της κοινωνίας. Μέσω των δραστηριοτήτων της – προετοιμασία γνωμοδοτήσεων, διεξαγωγή επισκέψεων σε χώρες, διοργάνωση συνεδριάσεων/διασκέψεων – η ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» προσφέρει ποιότητα στη διαδικασία, βελτιώνει τη νομιμοποίησή της και συνεισφέρει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της βελτίωσης της εθνικής οικείωσης, της καλύτερης ιεράρχησης προτεραιοτήτων, της αποτελεσματικότερης υλοποίησης και της αύξησης της ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» προτίθεται να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της συλλέγοντας, διαβιβάζοντας και προάγοντας πολιτικές θέσεις από τις εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσω των τακτικών επισκέψεων χωρών και των φόρουμ συζητήσεων.
 
Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της ειδικής ομάδας, μπορείτε να ανατρέξετε στα έγγραφα που βρίσκονται στα αριστερά.