Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών

Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών

Σκοπός του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο καθιερώθηκε το 2006, είναι η επιβράβευση και η ενθάρρυνση των απτών επιτευγμάτων και των πρωτοβουλιών των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των μεμονωμένων ατόμων που συνέβαλαν σημαντικά στην προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης σε ενωσιακή, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα.

Τα σχετικά επιτεύγματα και οι συναφείς πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και μακροχρόνια θετική επίδραση στην αντίληψη της κοινής γνώμης για την ΕΕ και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Κάθε χρονιά, το ειδικό θέμα του Βραβείου επιλέγεται από τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ.

Με την απονομή αυτού του Βραβείου, η ΕΟΚΕ επιδιώκει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση ως προς την ουσιαστική συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και των απλών ατόμων στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας που θα εμπεριέχει τις κοινές αξίες, οι οποίες συνιστούν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών.