Εξωτερικές σχέσεις

Διεύρυνση / γειτονικές χώρες της ΕΕ

Η ΕΟΚΕ επιτελεί ζωτική λειτουργία στο δίκτυο δεσμών μεταξύ της κοινωνίας πολιτών στην ΕΕ και των εταίρων της στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, καθώς και σε όλες τις γειτονικές χώρες της ΕΕ. Υποστηρίζουμε την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών στη διαδικασία διεύρυνσης και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με τις προς ανατολάς γειτονικές χώρες της ΕΕ και αυτές της νότιας ακτής της Μεσογείου.

Με τους εταίρους μας από την Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν, φροντίζουμε για την τακτική παρακολούθηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Η εξωτερική μας δράση στην Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου διακρίνεται σε τέσσερις κύριους τομείς:

Υπόλοιπος κόσμος

Οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός) έχουν ενισχυθεί με το πέρασμα του χρόνου. Καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως ο πολιτικός διάλογος, το εμπόριο, η αναπτυξιακή συνεργασία και η έρευνα.

Εκπροσωπώντας την οργανωμένη κοινωνία πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουμε ενεργά ―μέσω του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» (REX)― στην καλλιέργεια οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δεσμών με τις τρεις αυτές περιοχές.