ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Συνθήκη της Λισαβόνας άνοιξε μια νέα εποχή, με νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις να συμμετάσχουν στη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τη δημοκρατική νομιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του έργου τους. Εντούτοις, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit, καθώς και των πρόσφατων γεωπολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και προκλήσεων σε θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η ΕΕ, ξεκίνησε μια νέα διαδικασία προβληματισμού για την ΕΕ-27 ώστε να αποφασίσει για το μέλλον της Ένωσης.
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει προϋπολογισμό για την πληρωμή των πολιτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο προϋπολογισμός αυτός ανέρχεται περίπου στο 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ των 28, ή 157,9 δισ. ευρώ (2017). Περίπου το 94 % του προϋπολογισμού της ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα και έργα, τόσο εντός των κρατών μελών όσο και εκτός της ΕΕ. Περίπου το 6 % του προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για διοικητικές δαπάνες. Τα χρήματα προέρχονται ουσιαστικά από εθνικές εισφορές που υπολογίζονται με βάση το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ και από παραδοσιακούς ίδιους πόρους (δασμούς επί εισαγωγών από χώρες εκτός της ΕΕ). Οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι η ανάπτυξη (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), οι φυσικοί πόροι (γεωργία και αλιεία), η ασφάλεια και η ιθαγένεια, η εξωτερική πολιτική και η διοίκηση.
 
Η ΕΟΚΕ, οι θεσμικές υποθέσεις και ο προϋπολογισμός της ΕΕ
 
Η ΕΟΚΕ έχει επηρεάσει ενεργά τις αλλαγές στις συνθήκες της ΕΕ και έχει συμβάλει στη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων. Θα συνεχίσει να το πράττει μέσω των γνωμοδοτήσεών της που εκπροσωπούν τις απόψεις της κοινωνίας πολιτών στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης και των θεσμικών της οργάνων.
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται για την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η εισαγωγή ενός νέου συστήματος για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα βασίζεται περισσότερο στους ίδιους πόρους θα συμβάλει στην εγκατάλειψη της συζήτησης για τα καθαρά υπόλοιπα για κάθε κράτος μέλος, η οποία αντιβαίνει στις αξίες της αλληλεγγύης και του αμοιβαίου οφέλους που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η απλούστευση των διαδικασιών στη χρήση του προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των επειγουσών προκλήσεων.