ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχικός σκοπός της φορολογίας είναι να παράγει έσοδα για τις κυβερνήσεις, επηρεάζει όμως και άλλους βασικούς τομείς πολιτικής, όπως ο ανταγωνισμός, η απασχόληση και οι επενδύσεις.
Οι φόροι εισπράττονται από ιδιώτες και εταιρείες και επιβαρύνουν το εισόδημα, την κατανάλωση, τον πλούτο, την περιουσία ή ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες. Η μη συμμόρφωση τιμωρείται από τον νόμο.
 
Η φορολογία αποτελεί πολύτιμο μηχανισμό για τις δημόσιες αρχές διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσει τη συμπεριφορά των οικονομικών φορέων. Συνεπώς, τα κράτη μέλη υπερασπίζονται τα προνόμιά τους σε αυτόν τον τομέα, καθιστώντας δυσκολότερη την εναρμόνιση στην ΕΕ. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι όλη η ευρωπαϊκή φορολογική νομοθεσία απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο.
 
Ο ευρύς αντίκτυπος της φορολογίας συνεπάγεται επίσης ότι τα κράτη μέλη διατηρούν από καιρό σε καιρό ορισμένα φορολογικά μέτρα για λόγους ανταγωνιστικότητας, ακόμη και αν γενικά αναγνωρίζονται ως επιβλαβή για την ΕΕ στο σύνολό της.
 
Η ΕΟΚΕ και η φορολογία
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη υποτιμούν τον βαθμό φορολογικής εναρμόνισης που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και ότι πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της εναρμόνισης και ευθυγράμμισης με την κατάργηση φορολογικών εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο της εσωτερικής αγοράς. Απαιτείται όλο και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Όσον αφορά τους έμμεσους φόρους, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ισχυρού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ΦΠΑ.