Τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC)

Το τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) προετοιμάζει το έργο της ΕΟΚΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών, η υγεία, η κοινωνική πολιτική και τα κοινωνικά δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, θέματα αναπηρίας, η ένταξη των Ρομά, η μετανάστευση και το άσυλο, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης).

Στις κύριες δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνεται το έργο που επιτελεί για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και την ανάκαμψη από αυτήν, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τα συνοδευτικά μέτρα, το μέλλον της εργασίας, καθώς και τη μετανάστευση και το άσυλο. Το τμήμα SOC παρέχει επίσης τη γραμματειακή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση, το οποίο διοργανώνει η ΕΟΚΕ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πλέον εξειδικευμένες εργασίες πραγματοποιούνται στα μόνιμα όργανα του τμήματος, τα οποία είναι το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ), η ειδική ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου», η θεματική ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη», η θεματική ομάδα μελέτης«Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» και η θεματική ομάδα μελέτης «Ένταξη των Ρομά».

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023