Τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC)

This page is also available in

Το τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) προετοιμάζει το έργο της ΕΟΚΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής όπως η απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η μετανάστευση και το άσυλο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών, καθώς και άλλα ζητήματα κοινωνικών υποθέσεων όπως η κοινωνική πολιτική και η φτώχεια, η ισότητα των φύλων, θέματα αναπηρίας, η ένταξη των Ρομά, η υγεία, η δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης).

Στις κύριες δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνεται το έργο του για τη μετανάστευση και το άσυλο, ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και τα συνοδευτικά μέτρα, καθώς και το μέλλον της εργασίας. Το τμήμα SOC παρέχει επίσης τη γραμματειακή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση, το οποίο διοργανώνει η ΕΟΚΕ από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πλέον εξειδικευμένες εργασίες πραγματοποιούνται στα μόνιμα όργανα του τμήματος, τα οποία είναι το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ), η προσωρινή ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη», η προσωρινή ομάδα μελέτης «Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» και η προσωρινή ομάδας μελέτης «Ένταξη των Ρομά».

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020