Ομάδα συνδέσμου

Η ομάδα συνδέσμου συγκροτήθηκε το 2004 με σκοπό να παρέχει ένα πλαίσιο πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και των ευρωπαϊκών οργανώσεων και δικτύων με τα οποία συνδέεται η ομάδα, καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε οριζόντια ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η ομάδα λειτουργεί με μοναδικό τρόπο ως γέφυρα μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, καθιστώντας εφικτό τον διάλογο με την κοινωνία πολιτών και προάγοντας τη συμμετοχική δημοκρατία. Αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μέσω του οποίου η κοινωνία πολιτών μπορεί να συζητά και να ασκεί επιρροή στη θεματολογία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της ΣΕΕ).

Η ομάδα συνδέσμου συμμετέχει στη διοργάνωση κοινών πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων, καθώς και ακροάσεων, διασκέψεων και εργαστηρίων, σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η σημαντικότερη ετήσια εκδήλωσή της είναι οι «Ημέρες της κοινωνίας πολιτών», οι οποίες διεξάγονται από κοινού με την ΕΟΚΕ.