Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ έχει επιλέξει ως πρώτη βασική αρχή του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων το «δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση». Η εκπαίδευση και κατάρτιση αφορούν πρωτίστως την προετοιμασία των μελλοντικών πολιτών της Ευρώπης ώστε να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορούν να συμβάλλουν σε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Σε μια κοινωνία που απαιτείται να αντιδρά γρήγορα στις νέες προκλήσεις, όπως η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας που επηρεάζει όλες τις θέσεις εργασίας και τους κλάδους, η διά βίου μάθηση έχει καταστεί μια νέα προτεραιότητα, δεδομένου ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους εργοδότες και τους εργαζομένους να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις συνθήκες της αγοράς και στους ανέργους να προβαίνουν σε επανακατάρτιση/αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους ώστε να μπορούν να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, αλλά είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους πολίτες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ηλικιωμένους και άτομα με χαμηλές δεξιότητες.

Η ευθύνη για τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εναπόκειται στα κράτη μέλη, ενώ η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις προς στήριξη, συντονισμό ή συμπλήρωσή τους με πρωτοβουλίες όπως το Erasmus+, το οποίο υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα έργων, και το Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων, το οποίο βοηθά τους πολίτες στην εξεύρεση ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των ευκαιριών της ζωής τους.

Στις σχετικές γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικές εκθέσεις της, η ΕΟΚΕ υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών στην ποιοτική εκπαίδευση, τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση, καθώς και στις δίκαιες ευκαιρίες σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.