Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών

Από την 1η Απριλίου 2012, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν ένα νέο δικαίωμα που ενισχύει τη φωνή τους: την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ). Το δικαίωμα αυτό εισήχθη με το άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας και προβλέπει ότι οι πολίτες που κατορθώνουν να συλλέξουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τη θέσπιση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή να τροποποιήσει την ήδη ισχύουσα (εξαιρουμένου του πρωτογενούς δικαίου).

Το γενικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΠΠ καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και τα παραρτήματά της.

Η ΕΟΚΕ, ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, αλλά και ως η φωνή της κοινωνίας των πολιτών, υποστήριξε εξ αρχής την ιδέα μιας πρωτοβουλίας πολιτών και δραστηριοποιήθηκε ενεργά για τη θέσπιση απλών και κατανοητών κανόνων, όπως άλλωστε εκτέθηκε στις γνωμοδοτήσεις που υιοθέτησε σχετικά με την ΕΠΠ:

Η ΕΟΚΕ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ΕΠΠ και στη δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών μέσω της διοργάνωσης ετήσιας διάσκεψης, Ημέρας της ΕΠΠ και άλλων σχετικών ενημερωτικών σεμιναρίων, ενώ παράλληλα πρωτοστατεί στη διοργανική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών της ΕΕ. Εν ολίγοις, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι διττός ως εξής:

  • ως διαμεσολαβητής για αναδυόμενες πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και πληροφόρησης που έχει τη δυνατότητα να συνενώνει τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές ή να φιλοξενεί συνεδριάσεις, στο πλαίσιο του ρόλου της ως έδρας της κοινωνίας των πολιτών·
  • ως θεσμικός καθοδηγητής (μέντορας), προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης μιας ΕΠΠ με τη συνδιοργάνωση δημόσιας ακρόασης ή/και την έγκαιρη κατάρτιση γνωμοδότησης σχετικά με μια επιτυχημένη ΕΠΠ, ενόψει της αξιολόγησής της από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνήθους συμβουλευτικού της ρόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις σχετικές με την ΕΠΠ υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΟΚΕ, μπορείτε είτε να ανατρέξετε στην ενότητα «Η ΕΠΠ στην ΕΟΚΕ» ή στην έκδοσή μας με τίτλο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δημοκρατίας είτε να επικοινωνήστε με τη γραμματεία της ΕΠΠ μέσω του σχετικού εντύπου επικοινωνίας.

Μη διστάσετε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΠΠ για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του, τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις καταχωρημένες επιτυχημένες, τρέχουσες και προηγούμενες πρωτοβουλίες.

Downloads

European Democracy Passport