ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η ΕΟΚΕ συγκρότησε επισήμως την κατηγορία «Ελευθέρια επαγγέλματα» που συγκεντρώνει μέλη της ΕΟΚΕ τα οποία εκπροσωπούν επαγγελματικές ενώσεις ή είναι τα ίδια επαγγελματίες. Στην κατηγορία συμπεριλαμβάνονται μέλη από κράτη μέλη που καλύπτουν τον βορρά, τον νότο, την ανατολή και τη δύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατηγορία συνεδριάζει τρεις φορές κάθε χρόνο για να παρακολουθεί και να συζητά σχετικά με τις τελευταίες πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επηρεάζουν την άσκηση των ελευθέριων επαγγελμάτων. Μέχρι σήμερα, η δραστηριότητα αυτή ασκούνταν από τα μέλη Κατηγορίας που περιλάμβανε επίσης μέλη από τους τομείς των ΜΜΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας. Η απόφαση δημιουργίας ξεχωριστής κατηγορίας για τα ελευθέρια επαγγέλματα αποδεικνύει την προσήλωση στον στόχο της κατηγορίας αυτόν καθαυτόν: να εξασφαλιστεί ότι τα επαγγέλματα ασκούνται σε κοινή βάση που θα εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα έτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Ρώμη με τίτλο «Τα ελευθέρια επαγγέλματα, μοχλός ανάπτυξης της Ευρώπης: προς ένα Ευρωπαϊκό Μανιφέστο για τους Επαγγελματίες» μπορεί να θεωρηθεί θεμέλιος λίθος για τη μελλοντική δραστηριότητα της κατηγορίας και συμβολή στη νέα μέθοδο εργασίας των πλατφορμών που επιτρέπει στους ευρωπαίους φορείς να συνεισφέρουν στη διαδικασία.

Κάθε χρόνο, η κατηγορία διοργανώνει την «Ημέρα ελευθέριων επαγγελμάτων» που επικεντρώνεται σε θέματα με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην άσκηση των επαγγελμάτων αυτών, όπως η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society