Ειδική ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου»

This page is also available in

Η ειδική ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου» αποτελεί οριζόντιο σώμα εντός της ΕΟΚΕ με αποστολή να παρέχει βήμα προκειμένου οι ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συναντώνται και να μοιράζονται τις εκτιμήσεις τους για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο του έργου της, η ειδική ομάδα επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την κοινωνία των πολιτών. Ενώ αυτό επιτυγχάνεται μέσω επισκέψεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και μέσω της επικοινωνίας με τις εθνικές κοινωνίες των πολιτών, στόχος είναι να επισημανθούν οι τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη προκειμένου να παρέχεται η βάση για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ειδική ομάδα επιδιώκει την προώθηση του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών που παρατίθενται στο Άρθρο 2 της ΣΕΕ, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και του καταλόγου ελέγχου σχετικά με το κράτος δικαίου που εκπόνησε η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος της είναι να μεριμνά για όλα τα δικαιώματα —καθότι τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα είναι αδιαίρετα— και, δεδομένης της εντολής της ΕΟΚΕ, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα που έχουν ουσιώδη σημασία για την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων: η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης (συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης), το δικαίωμα στη μη διακριτική μεταχείριση και η γενικότερη κατάσταση του κράτους δικαίου.

Η ομάδα συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της ειδικής ομάδας «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου», μπορείτε να ανατρέξετε στο παρακάτω έγγραφο. (έγγραφο Word)

Downloads

Ad hoc Group on Fundamental Rights and the Rule of Law - 2022 Country visits Programme

Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019, Report, June 2020

EESC FRRL Group visits methodology