Τα μέλη και οι Ομάδες

This page is also available in

Η ΕΟΚΕ έχει 350 μέλη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία διορίζονται για πενταετή ανανεώσιμη θητεία. Η τρέχουσα θητεία καλύπτει την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2020. Τα μέλη επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο. Είναι ανεξάρτητα και ασκούν τα καθήκοντά τους προς το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ. Ο αριθμός των μελών ανά χώρα είναι ανάλογος με τον πληθυσμό της χώρας.

Τα μέλη εργάζονται σε τρεις Ομάδες, ήτοι «Εργοδότες» (Ομάδα I), «Εργαζόμενοι» (Ομάδα ΙΙ) και «Διάφορες δραστηριότητες» (γεωργοί, καταναλωτές και επαγγελματίες, κ.λπ. – Ομάδα III). Κάθε Ομάδα διαθέτει τη δική της γραμματεία. Τα μέλη της ΕΟΚΕ επιλέγουν τα ίδια σε ποια Ομάδα επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ μπορούν, σε εθελοντική βάση, να συγκροτούν κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν τα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών της ΕΕ και αποτελούνται από μέλη των τριών Ομάδων.