Τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» (REX)

This page is also available in

Το τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» (REX) της ΕΟΚΕ είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων της ΕΕ μέσω διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τις τρίτες χώρες και περιφέρειες με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί επίσημες σχέσεις. Το τμήμα παρακολουθεί επίσης ενεργά τις εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ.

  1. Το τμήμα REX διαθέτει ορισμένες επιτροπές παρακολούθησης που απαρτίζονται από μέλη της ΕΟΚΕ, οι οποίες παρακολουθούν τις εξελίξεις και καθοδηγούν τις εργασίες του τμήματος REX σε αυτούς τους διάφορους τομείς.
  2. Οι μικτές συμβουλευτικές επιτροπές (ΜΣΕ) απαρτίζονται από μέλη της ΕΟΚΕ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μιας χώρας με την οποία η ΕΕ έχει υπογράψει συμφωνία σύνδεσης ή συναφή συμφωνία. Αποστολή τους είναι να εγκρίνουν συστάσεις που διατυπώνονται από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με διάφορες πτυχές που συνδέονται με τις διμερείς σχέσεις. Οι συμβουλευτικές επιτροπές έχουν παρόμοια αποστολή, αλλά αφορούν μια ομάδα χωρών και όχι μια μεμονωμένη χώρα.
  3. Οι πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών είναι παρόμοιες με τις ΜΣΕ, αλλά η συμμετοχή τους στην ΕΕ περιλαμβάνει και άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκτός από την ΕΟΚΕ. Η δημιουργία τους απορρέει από συμφωνίες σύνδεσης με ανατολικούς εταίρους.
  4. Η ΕΟΚΕ καθιέρωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο της Κίνας.
  5. Οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ) είναι όργανα που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) ή επιμέρους κεφαλαίων για τις ελεύθερες συναλλαγές που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες σύνδεσης. Αποστολή τους είναι να παρέχουν συμβουλές στη ΓΔ «Εμπόριο» της Επιτροπής σχετικά με τα κεφάλαια των ΣΕΣ για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν πρόκειται για διμερή όργανα:·οι χώρες εταίροι της ΕΕ στις ΣΕΣ έχουν τις δικές τους ΕΣΟ που συμβουλεύουν τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις τους.  Οι ΕΣΟ τόσο της ΕΕ όσο και των χωρών εταίρων της μπορούν να διοργανώνουν συνεδριάσεις μεταξύ ΕΣΟ. Η ΕΟΚΕ (τμήμα REX) λειτουργεί ως γραμματεία των ΕΣΟ της ΕΕ.

Downloads

External Relations Section - Presentation brochure

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2020-2023 term