Βιομηχανία και βιομηχανική μεταλλαγή

This page is also available in

Η Ευρώπη χρειάζεται μια βιώσιμη βιομηχανική πολιτική που θα προωθεί τη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Προς τούτο, η καινοτομία, οι επενδύσεις και η κατάρτιση έχουν καθοριστική σημασία. Νέες έννοιες, όπως η Βιομηχανία 4.0 και η τεχνητή νοημοσύνη συνοδεύονται από προκλήσεις και ευκαιρίες που πρέπει να διαχειριστούμε. Ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών, η ΕΟΚΕ έχει μεριμνήσει ώστε να πρωτοστατεί στον σχετικό διάλογο.

Η διαχείριση της βιομηχανικής μεταλλαγής αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη λαμβάνει χώρα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, συχνά συνδεδεμένη με τον αντίκτυπο της ψηφιακής επανάστασης, της ενεργειακής μετάβασης και της παγκοσμιοποίησης. Τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους ―όπως η βαριά μεταποιητική βιομηχανία― όσο και στους αναδυόμενους κλάδους (πιο οικολογικών και βασισμένων στη γνώση βιομηχανιών) πρέπει να ακολουθηθεί μια προορατική και προβλεπτική προσέγγιση, με προσαρμογή στις αλλαγές και αντίστοιχη διαχείρισή τους με τη βοήθεια νέων βιώσιμων τεχνολογιών και νέων μορφών εργασίας, καθώς και με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που θα ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0.