Ομάδα των Εργοδοτών (Ομάδα Ι)

This page is also available in

Η Ομάδα των Εργοδοτών (Ομάδα I) συγκεντρώνει επιχειρηματίες και εκπροσώπους ενώσεων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών και της γεωργίας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη της έχουν ενεργό παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο και γνωρίζουν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην καθημερινή ζωή. Είναι βαθιά προσηλωμένοι στη θετική αξιοποίηση της πείρας που διαθέτουν οι ίδιοι για την προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η Ομάδα προάγει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη μιας ευημερούσας κοινωνίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στην παρούσα συγκυρία οικονομικών προκλήσεων, η ΕΟΚΕ είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο το οποίο συγκεντρώνει επιχειρηματίες και ιδιώτες που συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών καταγωγής τους. Η Ομάδα των Εργοδοτών προσδίδει ισχύ στη φωνή της επιχειρηματικής κοινότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Συνεργάζεται δε στενά με τις πέντε σημαντικότερες οργανώσεις επιχειρήσεων της Ευρώπης – BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce και UEAPME. Πράγματι, στο δυναμικό των εν λόγω οργανώσεων εντάσσονται πολλά από τα μέλη της Ομάδας I.

See also