ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΓΕΩΡΓΟΙ»

Η κατηγορία «Γεωργοί» περιλαμβάνει επί του παρόντος μέλη από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και από την Ομάδα των Εργοδοτών. Τα μέλη της είναι εκπρόσωποι της γεωργίας, του αγροδιατροφικού τομέα και της δασοκομίας.

Οι κυριότεροι στόχοι της είναι η διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου σε ευρεία κλίμακα σχετικά με τις θέσεις και τις πολιτικές γραμμές που υιοθετεί ο πρωτογενής τομέας στην ΕΕ. Πολλά από τα μέλη της εν λόγω κατηγορίας είναι εκπρόσωποι οργανώσεων ιδιοκτητών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασικών εκτάσεων. Επιδιώκουν την παροχή και την ανταλλαγή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τους αντίστοιχους εξειδικευμένους τομείς στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτούς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει επίσης ως στόχο τη διαμόρφωση θέσεων ως προς τους βασικούς στόχους της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής. Πέραν της βαρύτητας που δίνει η κατηγορία στη συνεργασία μεταξύ των κλαδικών οργανώσεων στο πλαίσιο της ίδιας της ΕΟΚΕ και της επιδίωξης αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των Ομάδων της ΕΟΚΕ, η κατηγορία πιστεύει επίσης ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο συντονισμός τόσο με οργανώσεις σε ενωσιακό επίπεδο όσο και με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.