ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

This page is also available in

Η κατηγορία «Καταναλωτές και περιβάλλον» απαρτίζεται επί του παρόντος από μέλη τα οποία προέρχονται όλα από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ομάδα III), και εκ των οποίων τα περισσότερα είτε εκπροσωπούν οργανώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις είτε είναι εμπειρογνώμονες στους εν λόγω τομείς. Τα περισσότερα εξ αυτών είναι επίσης μέλη των τμημάτων INT, TEN, SOC και ECO.

Ο κυριότερος στόχος της κατηγορίας αυτής είναι να συζητά τις προτάσεις εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις εργασίες της ΕΟΚΕ. Η κατηγορία αποτελεί φόρουμ όπου οι συμμετέχοντες συζητούν σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζονται στα κράτη τους.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.