Καταναλωτές

Σήμερα, χάρη στην ενιαία αγορά, είναι πολύ απλούστερο για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αγοράζουν και να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες πέρα από τα σύνορα, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού. Αυτό, ωστόσο, απαιτεί εμπιστοσύνη στην αγορά, στοχευμένη νομοθεσία και αποτελεσματική επιβολή της.

Η ΕΟΚΕ εργάζεται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τα δικαιώματα και την προστασία που χρειάζονται. Επίσης, εντοπίζουμε και επιχειρούμε να καταπολεμήσουμε αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές. Παράλληλα, προωθούμε βιώσιμους τρόπους κατανάλωσης και παραγωγής.

Η ετήσια εμβληματική μας πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή, που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1999, αποτελεί το σημείο συνάντησης όπου οι καταναλωτές συγκεντρώνονται προκειμένου να επηρεάσουν τη συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ.