κατηγορία «Φορείς κοινωνικής δράσης πολιτών»

This page is also available in

Η κατηγορία «Φορείς κοινωνικής δράσης πολιτών» απαρτίζεται από μέλη της Ομάδας ΙΙΙ – Ευρώπη της πολυμορφίας και της Ομάδας Ι – Εργοδότες, τα οποία προέρχονται από τον τομέα των ενώσεων και του εθελοντισμού σε εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσωπούν ιδρύματα, ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλες μορφές ενώσεων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση της επικράτησης του κράτους δικαίου, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και εμπορευμάτων, καθώς και της προστασίας των ελευθεριών του πολίτη και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε μια εποχή όπου το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι απειλείται και όπου, γενικότερα, η κοινωνική δράση πρέπει να αναβαθμιστεί για να διαφυλάξει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της, τα μέλη της κατηγορίας προτίθενται να προτείνουν, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), κατευθύνσεις προβληματισμού και δημόσιες πολιτικές για να δοθεί μια νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.

Ο όρος «φορείς κοινωνικής δράσης πολιτών» παραπέμπει στον μεσολαβητικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ του ατόμου και του κράτους, ως θεματοφύλακα του κοινού συμφέροντος, καθώς και στις βασικές τους αξίες του αμοιβαίου σεβασμού και του αλτρουισμού, που συνεπάγονται πλουραλισμό και κοινωνικό όφελος.

Ο χώρος της κοινωνικής δράσης αντικατοπτρίζει την ευρεία ποικιλία συμφερόντων και ταυτοτήτων που εκδηλώνονται εντός της σύγχρονης κοινωνίας, η δε αποστολή του συνίσταται στην προσπάθεια δημιουργίας των προϋποθέσεων ενός γνήσιου διαλόγου πολιτών. Μέσα στο μάλλον ζοφερό τοπίο ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από τη μισαλλοδοξία, την κοινωνική αδικία και τη συρρίκνωση των χώρων έκφρασης των πολιτών, η προοπτική της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών διανοίγει προοπτικές ελπίδας.

Τη γραμματεία της κατηγορίας έχει αναλάβει η Ομάδα ΙΙΙ – Ευρώπη της πολυμορφίας.