ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Η κατηγορία «Φορείς κοινωνικής δράσης πολιτών» απαρτίζεται από μέλη που προέρχονται από εθνικές ή ευρωπαϊκές οργανώσεις φορέων κοινωνικής δράσης πολιτών και εκπροσωπούν ιδρύματα, ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και άλλες μορφές ενώσεων που δραστηριοποιούνται για την προώθηση της επικράτησης του κράτους δικαίου, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, καθώς και της προστασίας των ελευθεριών του πολίτη και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε μια εποχή όπου το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι απειλείται και όπου, γενικότερα, οι οργανώσεις φορέων κοινωνικής δράσης πολιτών πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας τους, τα μέλη της κατηγορίας προτίθενται να προτείνουν, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), κατευθύνσεις προβληματισμού και δημόσιες πολιτικές για να δοθεί μια νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών.

Ο όρος «φορείς κοινωνικής δράσης πολιτών» παραπέμπει στον μεσολαβητικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ του ατόμου και του κράτους, ως θεματοφύλακα του κοινού συμφέροντος, καθώς και στις βασικές τους αξίες του αμοιβαίου σεβασμού και του αλτρουισμού, που συνεπάγονται πλουραλισμό και κοινωνικό όφελος.

Οι οργανώσεις φορέων κοινωνικής δράσης πολιτών αντικατοπτρίζουν την ευρεία ποικιλία συμφερόντων και ταυτοτήτων που εκδηλώνονται εντός της σύγχρονης κοινωνίας, η δε αποστολή τους συνίσταται στην προσπάθεια δημιουργίας των προϋποθέσεων ενός γνήσιου διαλόγου πολιτών. Μέσα στο μάλλον ζοφερό τοπίο ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από τη μισαλλοδοξία, την κοινωνική αδικία και τη συρρίκνωση των χώρων έκφρασης των πολιτών, η προοπτική της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών διανοίγει προοπτικές ελπίδας.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ομάδα ΙΙΙ).