Στρογγυλές τράπεζες νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Οι στρογγυλές τράπεζες νέων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα αποτελούν χώρο τακτικού, διαρθρωμένου και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των νέων και των πολιτικών ιθυνόντων της ΕΕ, που εγκαινιάστηκε μετά από την έκδοση της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα Προς τη διαρθρωμένη συμμετοχή των νέων σχετικά με το κλίμα και την αειφορία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Οι στρογγυλές τράπεζες νέων της ΕΕ διεξάγονται δύο φορές ετησίως και φιλοξενούνται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων, την Generation Climate Europe και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε στρογγυλή τράπεζα νέων της ΕΕ αφορά συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με το κλίμα και την αειφορία, και κάθε φορά μια ομάδα περίπου δέκα εκπροσώπων των νέων συναντάται με τον/την Επίτροπο που κατέχει το σχετικό με τη συζήτηση χαρτοφυλάκιο.

Βασικό χαρακτηριστικό των στρογγυλών τραπεζών νέων της ΕΕ είναι ο μηχανισμός παρακολούθησης, που συγκροτήθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των αιτημάτων των νέων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά από κάθε εκδήλωση, οι εκπρόσωποι των νέων υποβάλλουν έγγραφο με ορισμένα αιτήματα πολιτικής στον/στην Επίτροπο. Ο/Η Επίτροπος, με την υποστήριξη των αρμοδίων ΓΔ, δεσμεύεται να παράσχει σαφή γραπτή απάντηση στα αιτήματα πολιτικής τον επόμενο μήνα. Τα δύο έγγραφα δημοσιεύονται εν συνεχεία στον ιστότοπο της εκδήλωσης.

Δεν απαιτείται εγγραφή για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων, καθώς μεταδίδονται πάντα διαδικτυακά στον ιστότοπό μας· παρακολουθήστε ζωντανά και συμμετάσχετε στη συζήτηση!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!