Κατηγορία «Κοινωνική οικονομία»

This page is also available in

Η κατηγορία «Κοινωνική οικονομία» απαρτίζεται από μέλη τα οποία προέρχονται από την Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» και ένα μέλος από την Ομάδα των Εργοδοτών, και εκπροσωπούν συνεταιρισμούς, ενώσεις αλληλασφαλιστικών εταιρειών, ιδρύματα και κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας καλύπτει ένα φάσμα εννοιών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη, όπως η «αλληλέγγυα οικονομία» και ο «τρίτος τομέας». Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας εμπνέονται όλες από κοινές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, η υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, η κοινωνική ευθύνη, η δημοκρατική διαχείριση, χαρακτηρίζονται δε από το γεγονός ότι δεν επιδιώκουν το κέρδος και ότι τα κέρδη τους επανεπενδύονται στην επιχείρηση και την κοινωνία.

Κατά συνέπεια, η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, διότι συνδέει σε σταθερή βάση το γενικό συμφέρον, τις οικονομικές επιδόσεις, τις εκτιμήσεις κοινωνικού χαρακτήρα και τη δημοκρατική λειτουργία, εκπροσωπώντας ωστόσο το δέκα τοις εκατό της συνολικής ευρωπαϊκής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις, και το έξι τοις εκατό της απασχόλησης στην ΕΕ. Υπό αυτή την έννοια, η κοινωνική οικονομία αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη».

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration