Κατηγορία «Κοινωνική οικονομία»

Η κατηγορία «Κοινωνική οικονομία» απαρτίζεται από μέλη τα οποία προέρχονται από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και από την Ομάδα των Εργοδοτών, και εκπροσωπούν συνεταιρισμούς, ενώσεις αλληλασφαλιστικών εταιρειών, ιδρύματα και κοινωνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Η κατηγορία αποσκοπεί στην προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων της κοινωνικής οικονομίας ενώπιον του ευρύτερου δυνατού κοινού. Επιδιώκει την αναγνώριση της ουσιαστικής συμβολής του τομέα στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και στην επιτυχία της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, η κατηγορία «Κοινωνική οικονομία» έχει αποδείξει πολλάκις τη χρησιμότητά της ως πλατφόρμα που διευκολύνει τη μάθηση μεταξύ ομοτίμων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη στενή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ευρύτερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η κατηγορία «Κοινωνική οικονομία» ενθάρρυνε με την πάροδο των ετών την ενσωμάτωση της κοινωνικής οικονομίας στις γνωμοδοτήσεις και λοιπές δραστηριότητες της ΕΟΚΕ, ενώ δρομολόγησε σειρά μελετών της ΕΟΚΕ επί του τομέα.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration