Ομάδα των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Η παρουσία της Ομάδας των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Ομάδα III) παράλληλα με την Ομάδα των Εργοδοτών και την Ομάδα των Εργαζομένων διασφαλίζει ότι η ΕΟΚΕ συνιστά δυναμικό παράγοντα και είναι σε θέση να εκφράζει πλήρως τους προβληματισμούς των διαφόρων οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών οργανώσεων και των οργανώσεων των πολιτών που συναποτελούν την κοινωνία των πολιτών στα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ομάδα III απαρτίζεται από «άλλους αντιπροσώπους και ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στον οικονομικό, πολιτικό, επαγγελματικό και πολιτιστικό τομέα».

Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό που διαμορφώνει την ταυτότητα της Ομάδας III είναι το ευρύ φάσμα τομέων που εκπροσωπεί. Τα μέλη της προέρχονται από οργανώσεις που εκπροσωπούν τα εξής συμφέροντα:

 • Ακαδημαϊκή κοινότητα (επιστήμονες φυσικών επιστημών, οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι κ.λπ.)
 • Συμμετοχή και ενδυνάμωση των πολιτών
 • Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον, κληρονομιά και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Γεωργία, αλιεία και παράκτιες κοινότητες, δασοκομία
 • Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες, την ισότητα των φύλων, τις περιθωριοποιημένες και μη προνομιούχες ομάδες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τις μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες και τους νέους)
 • Ελευθέρια επαγγέλματα (δικηγόροι, ιατροί, μηχανικοί κ.λπ.)
 • Μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνία
 • Κοινωνική οικονομία (φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνεταιρισμοί, ιδρύματα, αλληλασφαλιστικές ενώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις)

Κύριος στόχος της Ομάδας ΙΙΙ είναι να ενισχύσει πραγματικά τη συμμετοχική δημοκρατία σε ολόκληρη την ΕΕ και να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων αντικατοπτρίζονται στις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ σχετικά με νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της Ομάδας III στηρίζονται στους ακόλουθους τρεις πυλώνες:

 • Πολυμορφία στη δημοκρατία
 • Διαμόρφωση συναίνεσης
 • Ευρωπαϊκή συμμετοχή στα κοινά – τοπική δράση

«Η φτώχεια και ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμησή της» θα αποτελέσει το επίκεντρο του έργου της Ομάδας κατά τη διάρκεια της θητείας 2020-2025 της Προεδρίας.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)