Το έργο μας

Η ΕΟΚΕ εκδίδει από 160 έως 190 γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικές εκθέσεις κατ’ έτος. Το 70 % ανταποκρίνονται σε αιτήσεις γνωμοδότησης από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 21 % είναι γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας και ενημερωτικές εκθέσεις, ενώ το 9 % είναι διερευνητικές γνωμοδοτήσεις που ζητούνται γενικά από τη χώρα που ασκεί την Προεδρία της ΕΕ.

Διοργανώνει επίσης διάφορες ετήσιες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις με επίκεντρο την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, όπως το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, οι Ημέρες της κοινωνίας των πολιτών, η σύνοδος ολομέλειας των νέων με τίτλο «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» και η Ημέρα Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ).

Γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικές εκθέσεις

Έγγραφα

Δημοσιεύσεις και άλλες εργασίες

Η κοινωνία των πολιτών και η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά