Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI)

This page is also available in

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (γνωστή με το γαλλικό της ακρωνύμιο CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) εξετάζει τις αλλαγές στη βιομηχανία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τις παρακολουθεί και τις αντιμετωπίζει με κριτήριο τις αξίες του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου.

Η CCMI διαδέχθηκε τη συμβουλευτική επιτροπή της ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) όταν αυτή έληξε, στις 23 Ιουλίου 2002. Αποτελεί ένα ξεχωριστό όργανο στο πλαίσιο της ΕΟΚΕ και έχει αρμοδιότητα που επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών.

Η CCMI απαρτίζεται από μέλη της ΕΟΚΕ και εξωτερικούς αντιπροσώπους.

Οι τελευταίοι διορίζονται από την ΕΟΚΕ μεταξύ των κλαδικών ενώσεων που εκπροσωπούν την οργανωμένη κοινωνία πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της CCMI είναι μέλος της ΕΟΚΕ και ο συμπρόεδρος αντιπρόσωπος.

Η αποστολή της CCMI είναι:

  • να συνεχίσει να καλύπτει τους τομείς των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα και τις σχετικές αλυσίδες παραγωγής και κατανάλωσης όπου δραστηριοποιείται η ΕΕ·
  • να καλύπτει τις συνέπειες των βιομηχανικών μεταλλαγών σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και, γενικότερα, για παράδειγμα, στην απασχόληση, στην κοινωνική και διαρθρωτική πολιτική, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ενεργειακή μετάβαση κ.λπ.·
  • πρόσφατα δε, να καλύπτει τις ψηφιακές βιομηχανικές μεταλλαγές και τον τομεακό και κοινωνικό τους αντίκτυπο, για παράδειγμα στον τομέα των υπηρεσιών και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον τομέα της υγείας, καθώς και τον αντίκτυπο των ψηφιακών βιομηχανικών μεταλλαγών στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση, στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, στον κοινωνικό και τον πολιτικό διάλογο και τη γενική μετάβαση από τη βιομηχανία 4.0 στην κοινωνία 4.0.

Η CCMI μπορεί να εκφράσει τις απόψεις της με υποχρεωτικές γνωμοδοτήσεις δυνάμει της ΣΛΕΕ, με προαιρετικές και διερευνητικές γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και με γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας, ενημερωτικές εκθέσεις και με τη διοργάνωση διασκέψεων και ακροάσεων.

Διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες της ΕΕ και με οργανώσεις όλων των κλάδων.

Downloads

CCMI POLITICAL ACTION GUIDELINES AND WORK PROGRAMME FOR 2021

End of mandate reports – CCMI 2018-2020 – Pres.: L. STUDNICNA

Compilation - end-of-mandate reports

Operational procedures of the CCMI

CCMI – Consultative Commission on Industrial Change

Setting up of the Consultative Commission on Industrial Change