Τμήματα και άλλα όργανα

Η ΕΟΚΕ διαθέτει έξι τμήματα τα οποία ειδικεύονται σε συγκεκριμένα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν τις κοινωνικές και τις οικονομικές υποθέσεις, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις εξωτερικές σχέσεις ή την εσωτερική αγορά. Ανάλογα με τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης τους, τα μέλη συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα, όπου συντελείται το κυρίως έργο επεξεργασίας των γνωμοδοτήσεων. Η ΕΟΚΕ διαθέτει επίσης μια Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI), που συνδράμει την ευρωπαϊκή βιομηχανία να προετοιμαστεί και να προσαρμοστεί στον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης.

Τα τμήματα / η επιτροπή της ΕΟΚΕ είναι τα εξής:

Η ΕΟΚΕ διαθέτει ακόμη τρία ειδικά παρατηρητήρια —για την ψηφιακή μετάβαση και την ενιαία αγορά (ΠΨΜΕΑ), για την Αγορά Εργασίας (ΠΑΕ) και για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΠΒΑ)—, καθώς και την ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» και την ειδική ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου».

Έχει επίσης συσταθεί μια ομάδα συνδέσμου για την αλληλεπίδραση με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών και την παρακολούθηση κοινών πρωτοβουλιών.