Κατηγορία «ΜΜΕ, βιοτεχνία και οικογενειακές επιχειρήσεις»

Η κατηγορία «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), βιοτεχνία και οικογενειακές επιχειρήσεις» απαρτίζεται επί του παρόντος από μέλη της ΕΟΚΕ που ανήκουν στην Ομάδα Εργοδοτών και στην Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων.

Τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της κατηγορίας καλύπτονται από την Ομάδα Εργοδοτών.

Προτεραιότητες:

Ο γενικός στόχος της κατηγορίας είναι η παρακολούθηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την πολιτική για τις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές ανάγκες της βιοτεχνίας και των οικογενειακών επιχειρήσεων. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους καθοριστικής σημασίας οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Την τελευταία δεκαετία, οι ΜΜΕ συνέβαλαν στη διατήρηση των επενδύσεων και των ποσοστών απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα υπερέβησαν, συχνά με μεγάλη δυσκολία, τα χρηματοπιστωτικά εμπόδια μιας περιορισμένης αγοράς πίστης και αθέμιτων πρακτικών για τις καθυστερημένες πληρωμές.

Παρ' όλα αυτά, οι ΜΜΕ παραμένουν η πραγματική ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, βιώνουν νέες οικονομικές και βιομηχανικές εξελίξεις. Στο προσεχές μέλλον θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολυάριθμες προκλήσεις. Απαιτείται καινοτομία και ψηφιοποίηση, επαγγελματικές δεξιότητες και ευκολότερη πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος πρέπει να περιοριστούν σημαντικά.

Ο παρωχημένος ορισμός των ΜΜΕ πρέπει να προσαρμοστεί στην τρέχουσα διαφοροποιημένη φύση αυτού του είδους επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, το ζήτημα της «βιοτεχνίας» χρήζει επίσης αντιμετώπισης. Πρέπει να θεωρούμε ότι οι βιοτεχνίες έχουν την επιχειρηματική αξία της εξατομικευμένης μεταποίησης. Κατά συνέπεια, το μέγεθος μιας επιχείρησης δεν πρέπει να καθορίζει κατά πόσον δύναται να ταξινομηθεί νομικά ως βιοτεχνία.