ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

This page is also available in

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι μια επενδυτική πολιτική που αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων στην ΕΕ και στην προώθηση της συνοχής, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι επενδύσεις ύψους 351,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν διατεθεί για την περίοδο 2014‑2020 χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ και η περιφερειακή πολιτική την εφαρμόζει στην πράξη, ιδίως σε περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση, υποφέρουν από σοβαρά δημογραφικά μειονεκτήματα ή είναι γεωγραφικά μειονεκτικές, όπως είναι τα νησιά και οι διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. Η πολιτική συνοχής και η περιφερειακή πολιτική καλύπτουν επίσης τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις αστικές περιοχές.

Η ΕΟΚΕ και η περιφερειακή και αστική πολιτική

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της ΕΕ για την περιφερειακή πολιτική με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την προώθηση της ανάπτυξης. Οι γνωμοδοτήσεις της πάντοτε τονίζουν τον ενεργό ρόλο της πολιτικής στην ενίσχυση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αρχή της εταιρικής σχέσης και συμβάλλει στη διασφάλιση της εφαρμογής της. Εκτός από τις γνωμοδοτήσεις της η ΕΟΚΕ, μέσω των μελών της, προωθεί ενεργά τις συζητήσεις και στηρίζει τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει επίσης έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας που υπερβαίνει τα διοικητικά σύνορα και καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο (όπως σε μακροπεριφερειακές και λειτουργικές αστικές περιοχές). Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ενεργά και απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες υπέρ της ανάπτυξης και της ενσωμάτωσης των αστικών περιοχών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.