Τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» (INT)

This page is also available in

Το τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» (INT) ασχολείται με μεγάλη ποικιλία τομέων πολιτικής που σχετίζονται με τη βιομηχανία, τον ανταγωνισμό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Επίσης, συζητά και υιοθετεί γνωμοδοτήσεις για την έρευνα και την καινοτομία, την προστασία των καταναλωτών, τις αναδυόμενες οικονομικές τάσεις όπως η κυκλική οικονομία (το τμήμα συμμετέχει ιδιαίτερα ενεργά στην ECESP), και τις πολιτικές της ενιαίας αγοράς εν γένει.

Για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για την Ενιαία Αγορά, το Τμήμα διοργανώνει δημόσιες ακροάσεις ώστε να διαβουλευτεί με το ευρύτερο δυνατό φάσμα οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Κάθε χρόνο από το 1999, διοργανώνει επίσης την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ που είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή.

Το τμήμα διαθέτει επίσης Παρατηρητήριο της Ψηφιακής Μετάβασης και της Ενιαίας Αγοράς, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και προτείνει τρόπους εξάλειψης των εμποδίων ή βελτιώσεις.

Downloads

INT section - Priorities 2020-2022

End of mandate report 2018-2020 – Ariane Rodert, INT section president

Activity report 2018-2020 – Violeta Jelić, President of the Single Market Observatory

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Social economy enterprises

Activity report 2018-2020 - Temporary Study Group on Artificial Intelligence