ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΟΚΕ δεσμεύεται να καταστήσει προσβάσιμο τον ιστότοπό της, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας ισχύει για τον ιστότοπο https://www.eesc.europa.eu/el/.

Ταυτότητα του δηλούντος

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Rue Belliard, 99

B-1040 BΡΥΞΕΛΛΕΣ

Βέλγιο

Επικοινωνία:    webeesc

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο εν λόγω ιστότοπος είναι σύμφωνος προς τα πρότυπα WCAG 2.0 και WCAG 2.1.

Αποτελέσματα των δοκιμών

Διενεργήθηκε έλεγχος του ιστοτόπου από εξωτερική εταιρεία όσον αφορά τα κριτήρια των προτύπων WCAG 2.0 και WCAG 2.1.

WCAG 2.0

Από τον έλεγχο του ιστοτόπου προκύπτει συνολική συμμόρφωση 100% με τα εφαρμοστέα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.0 επιπέδου απλού Α και διπλού Α (ΑΑ), με την ακόλουθη κατανομή:

 • 100% συμμόρφωση για τα κριτήρια επιπέδου A
 • 100% συμμόρφωση για τα κριτήρια επιπέδου ΑΑ

WCAG 2.1

Από τον έλεγχο του ιστοτόπου προκύπτει συνολική συμμόρφωση 100% με τα εφαρμοστέα κριτήρια του προτύπου WCAG 2.1 επιπέδου απλού Α και διπλού Α (ΑΑ), με την ακόλουθη κατανομή:

 • 100% συμμόρφωση για τα κριτήρια επιπέδου A
 • 100% συμμόρφωση για τα κριτήρια επιπέδου ΑΑ

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Περιεχόμενο τρίτων

 • Ενημέρωση Twitter: η ΕΟΚΕ παρέχει σε ορισμένες σελίδες (για παράδειγμα στη σελίδα «Πρόεδρος της ΕΟΚΕ») το νήμα ενημέρωσής της στο Twitter. Ο κώδικας που εμφανίζεται και η μορφοποίησή του δεν μπορούν να προσαρμοστούν από την ΕΟΚΕ. Το περιεχόμενο αυτό εξαιρείται καθώς αποτελεί περιεχόμενο τρίτων.
 • Το νήμα περιέχει βίντεο ενσωματωμένα μέσω της εφαρμογής Youtube, η οποία ενδέχεται να παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα.

Περιεχόμενο του ιστοτόπου

Το ακόλουθο περιεχόμενο είναι περιεχόμενο δημοσιευμένο από την ΕΟΚΕ, το οποίο δε συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες προσβασιμότητας.

Περιεχόμενο πολυμέσων

Ο ιστότοπος της ΕΟΚΕ διαθέτει πολλά βίντεο. Τα βίντεο αυτά συχνά δημοσιεύονται για να διανθίσουν τα άρθρα και να τα συμπληρώσουν. Εφόσον δεν πρόκειται για το κύριο περιεχόμενο του ιστοτόπου και δεδομένου του μεγάλου αριθμού τους, θεωρήθηκε ότι το να καταστούν προσβάσιμα θα συνιστούσε υπέρμετρο φόρτο.

Για ορισμένα βίντεο δεν υπάρχουν υπότιτλοι ή οι υπότιτλοι είναι ενσωματωμένοι και δεν είναι δυνατή η απενεργοποίησή τους ή ακόμα οι υπότιτλοι δεν είναι στη γλώσσα του βίντεο.

Ωστόσο, όλα τα βίντεο που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου, ο οποίος επέτρεψε τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης, διαθέτουν μεταγραφή του κειμένου και η ΕΟΚΕ εργάζεται ώστε να παράσχει, τουλάχιστον για όλα τα δημοσιευμένα βίντεο που περιέχουν πληροφορίες, μεταγραφή του κειμένου με δομημένο τρόπο.

Αυτοματοποιημένα έγγραφα

Η ΕΟΚΕ παράγει τακτικά έναν πολύ μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων εγγράφων. Σε όλα τα έγγραφα που δημοσιεύονται επί του παρόντος υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης (παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στην ενημέρωση).

Πρόκειται κυρίως για τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα υπό τον τίτλο «Το έργο μας» («Γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικές εκθέσεις» κ.λπ.), αλλά και υπό άλλους τίτλους (λ.χ. ειδήσεις).

Λόγω του μεγάλου αριθμού εγγράφων που έχουν ήδη δημοσιευθεί, θεωρήθηκε ότι το να καταστούν όλα προσβάσιμα θα αποτελούσε υπέρμετρο φόρτο. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εργάζεται για τη δημιουργία ενός προσβάσιμου μοντέλου που θα δίνει τη δυνατότητα για συμμόρφωση των επόμενων δημοσιεύσεων.

Ορισμένα PDF (που δημοσιεύονται ειδικότερα στη σελίδα «Περισσότερες πληροφορίες») δεν είναι προσβάσιμα. Πρόκειται για δημοσιεύσεις που θεωρούνταν αρχείου κατά την ημερομηνία του ελέγχου. Ως εκ τούτου, εξαιρέθηκαν.

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο χρήστης που θα συναντήσει εμπόδιο για να συμβουλευτεί οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ή βίντεο καλείται να επικοινωνήσει με το σημείο επαφής προσβασιμότητας της ΕΟΚΕ, ώστε να του παρασχεθεί το συντομότερο δυνατόν μια προσβάσιμη μορφή του εγγράφου που αναζητεί.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Μια εξωτερική εταιρεία προέβη σε έλεγχο 30 σελίδων του ιστοτόπου, όσον αφορά το σύνολο των κριτηρίων Α και ΑΑ του προτύπου WCAG 2.0.

Σελίδες του ιστοτόπου στις οποίες διενεργήθηκε ο έλεγχος συμμόρφωσης

Ο έλεγχος κάλυψε δείγμα 30 αντιπροσωπευτικών σελίδων του ιστοτόπου. Ελέγχθηκε μόνο η αγγλική έκδοση των σελίδων, παρόλο που έγινε διόρθωση των σφαλμάτων και στις άλλες εκδόσεις του ιστοτόπου και σε πολλές σελίδες του, που δεν περιλαμβάνονταν στο εν λόγω δείγμα.

 1. Σελίδα υποδοχής
 2. Μενού πλοήγησης
 3. Σχετικά με την ΕΟΚΕ
 4. Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
 5. Οργανόγραμμα
 6. Γνωμοδοτήσεις (με φίλτρα)
 7. Γνωμοδότηση
 8. Δημοσιεύσεις (συμπεριλαμβανομένης της σύνθετης αναζήτησης)
 9. Πολιτική
 10. Αποτελέσματα αναζήτησης
 11. Όλες οι εκδηλώσεις
 12. Πρόγραμμα - Ημέρα ΕΠΠ 2018
 13. Ανακοίνωση Τύπου
 14. EESC info Ιουλίου 2018
 15. Η ΕΟΚΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 16. Βιβλιοθήκη πολυμέσων
 17. Φωτογραφίες
 18. Βίντεο από τις ημέρες της κοινωνίας πολιτών2018
 19. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο Τύπου
 20. Παρουσίαση - Ομάδα των Εργαζομένων
 21. Οργάνωση - Ομάδα των Εργαζομένων
 22. Κατάλογος οργανώσεων εταίρων
 23. Διεύθυνση και οδηγίες πρόσβασης
 24. Χάρτης ιστοτόπου
 25. Θέσεις εργασίας
 26. CESlink
 27. Ομιλητές
 28. Η διαδικασία βήμα προς βήμα
 29. Ομάδα της Προέδρου της ΕΟΚΕ
 30. Video Προέδρου (ενσωματωμένοι υπότιτλοι)

Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του ιστοτόπου και τις δοκιμές ελέγχου προσβασιμότητας

Χρησιμοποιηθείσες τεχνολογίες για την υλοποίηση του ιστοτόπου

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Πράκτορες χρήστη και υποβοηθητικές τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της προσβασιμότητας του περιεχομένου

Δοκιμές αποκατάστασης για τις προηγμένες εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν με τους ακόλουθους συνδυασμούς:

 • Firefox 69.1 / NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 και JAWS 2018

Ανάδραση και στοιχεία επικοινωνίας

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό

webeesc

Διαδικασία εκτέλεσης

Εάν παρατηρήσετε πρόβλημα προσβασιμότητας, που δεν σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε κάποιο περιεχόμενο ή λειτουργία του ιστοτόπου, μας ενημερώσετε και δεν μπορέσετε να λάβετε ικανοποιητική απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, gérant d’Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019