VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

EHSV sa zaväzuje zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na stránku https://www.eesc.europa.eu/en/.

Identita vyhlasovateľa

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rue Belliard 99

B-1040 BRUSEL

Belgicko

Kontakt:   webeesc

Stav súladu

Toto webové sídlo je v súlade s normami usmernení pre prístupnosť obsahu webových sídiel WCAG 2.0 a WCAG 2.1.

Výsledky testovania

Audit webového sídla vykonala externá spoločnosť podľa kritérií noriem WCAG 2.0 a WCAG 2.1.

WCAG 2.0

Audit webového sídla ukázal celkový 100 % súlad s kritériami normy WCAG 2.0 na úrovni jedného A a dvojitého A (AA) s týmto rozdelením:

 • 100 % súlad s kritériami na úrovni A
 • 100 % súlad s kritériami na úrovni AA

WCAG 2.1

Audit webového sídla ukázal celkový 100 % súlad s kritériami normy WCAG 2.1 na úrovni jedného A a dvojitého A (AA) s týmto rozdelením:

 • 100 % súlad s kritériami na úrovni A
 • 100 % súlad s kritériami na úrovni AA

Neprístupný obsah

Obsah tretích strán

 • Informačný kanál na Twitteri: EHSV ponúka na niektorých stránkach (napr. na stránke predsedu EHSV) informačný kanál na Twitteri. EHSV nemôže upraviť zobrazený kód ani jeho formátovanie. Na tento obsah sa vzťahuje výnimka platná pre obsah tretej strany.
 • Videá sú prehrávané priamo na stránkach v integrovanom prehrávači Youtube, čo môže mať isté nedostatky.

Obsah webového sídla

Obsah uvedený ďalej predstavuje obsah upravovaný EHSV, ktorý nie je v úplnom súlade s pravidlami týkajúcimi sa prístupnosti.

Multimediálny obsah

Webové sídlo EHSV ponúka početné videá. Tieto videá sa veľmi často uverejňujú na ilustratívne účely ako doplnenie článkov. Keďže nejde o ústredný obsah webového sídla a vzhľadom na ich veľký počet, usúdilo sa, že zabezpečenie ich prístupnosti by predstavovalo neprimeranú záťaž.

Niektoré videá neobsahujú žiadne titulky alebo sú v nich permanentné titulky, ktoré nemôžu byť vypnuté, resp. titulky nie sú v jazyku videozáznamu.

Všetky videá, ktoré boli predmetom auditu a ktoré umožnili vypracovať toto vyhlásenie, však majú textový prepis a EHSV pracuje na poskytnutí doslovného znenia v podobe štruktúrovaného textu aspoň pre všetky uverejnené videá vytvorené na informačné účely.

Kancelárske dokumenty

EHSV pravidelne vydáva veľmi veľký počet kancelárskych dokumentov. Všetky dokumenty, ktoré sa v súčasnosti zverejňujú, vykazujú istý nesúlad (hoci tento nesúlad nie je prekážkou pri konzultovaní informácií).

Ide najmä o dokumenty, ktoré sú k dispozícii v časti „Naša činnosť“ („Stanoviská“, „Informačné správy“ atď.), ale aj v iných častiach (napr. „Aktuality“).

Vzhľadom na veľký počet už zverejnených dokumentov sa usúdilo, že zabezpečenie prístupnosti všetkých z nich by predstavovalo neprimeranú záťaž. EHSV však pracuje na vytvorení dostupného modelu, ktorým by sa umožnilo zabezpečiť súlad budúcich publikácií.

Niektoré súbory PDF (uverejnené najmä na stránke „Základné informácie“) nie sú prístupné. Ide o publikácie, ktoré sa v čase auditu považovali za archivované. Z tohto dôvodu sa na ne vzťahuje výnimka.

Právo na nápravu

Vyzývame používateľov, ktorí narazia na prekážku pri prezeraní akéhokoľvek takéhoto dokumentu alebo videa, aby sa obrátili na referenta EHSV pre prístupnosť, aby im čo najskôr poskytol prístupnú verziu požadovaného dokumentu.

Príprava tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 27. septembra 2019.

Externá spoločnosť vykonala audit 30 stránok webového sídla pre všetky kritériá A a AA normy WCAG 2.0.

Internetové stránky webového sídla, pre ktoré bolo vykonané overenie zhody

Audit sa týkal vzorky 30 reprezentatívnych stránok webového sídla. Auditovaná bola len anglická verzia stránok, aj keď sa vykonala oprava chýb v ostatných jazykových verziách a na mnohých stránkach webového sídla, ktoré neboli zahrnuté do tejto vzorky.

 1. Domovská stránka
 2. Navigačné menu
 3. Základné informácie
 4. Predseda EHSV
 5. Organizačná štruktúra
 6. Stanoviská (s kritériami výberu)
 7. Stanovisko
 8. Publikácie (vrátane rozšíreného vyhľadávania)
 9. Politika
 10. Výsledok vyhľadávania
 11. Všetky podujatia
 12. Program – Deň európskej iniciatívy občanov 2018
 13. Tlačová správa
 14. EHSV info júl 2018
 15. EHSV v sociálnych médiách
 16. Mediatéka
 17. Fotogaléria
 18. Video Dni občianskej spoločnosti 2018
 19. Kontaktujte tlačové oddelenie
 20. Prezentácia – skupina Pracovníci
 21. Organizácia – skupina Pracovníci
 22. Zoznam partnerských organizácií
 23. Kontaktujte nás
 24. Mapa stránok
 25. Pracovné miesta
 26. CESlink
 27. Rečníci
 28. Podrobný postup
 29. Predseda EHSV – Spolupracovníci
 30. Video predsedu (permanentné titulky)

Technické informácie o realizácii webového sídla a testovanie prístupnosti

Technológie použité na realizáciu webového sídla

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript

Používateľskí agenti a podporné technológie použité na testovanie prístupnosti obsahu

Vykonali sa testy reprodukcie pre obsažné komponenty v týchto kombináciách:

 • Firefox 69.1/NVDA 2019
 • Internet Explorer 11 a JAWS 2018

Spätná väzba a kontaktné informácie

Aby sme mohli zlepšiť prístupnosť obsahu, môžete nám napísať na uvedenú kontaktnú adresu a upovedomiť nás o problémoch, s ktorými ste sa stretli, alebo nás môžete požiadať o prístup k informácii alebo dokumentu, ktorý nie je prístupný. Odpovieme Vám čo najskôr.

webeesc

Ak zistíte nedostatočnú prístupnosť, ktorá Vám bráni v prístupe k obsahu alebo funkčnosti webového sídla, informujete nás o tom a v primeranom čase od nás nezískate uspokojivú odpoveď, máte právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi:

European ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex

Jean-Pierre Villain, správca Access42

Downloads

Déclaration d'accessibilité 2019
ACCESSIBILITY STATEMENT 2019