Σχετικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επικουρούνται από την «Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [...], οι οποίες ασκούν συμβουλευτικά καθήκοντα".

1957, Συνθήκη για την ΕΕ, Άρθρο 13

329 μέλη

για 5 έτη •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   


 •  
   

Μέλη;

Εργοδότες, συνδικαλιστές και εκπρόσωποι κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και πολιτιστικών οργανώσεων. Ορίζονται για ανανεώσιμη πενταετή θητεία από το Συμβούλιο μετά από εισήγηση των κρατών μελών

3 Ομάδες

 • Εργοδότες Ομάδα 1
 • Εργαζόμενοι Ομάδα 2
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών Ομάδα 3
Πρόεδρος 2 αντιπρόεδροι Θητεία 2 1/2 ετών

Το έργο μας: Γνωμοδοτήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο ή Συμβούλιο > ΑΙΤΗΣΗ
ΕΟΚΕ > ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
Προεδρείο > ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Εισηγητής και ομάδα μελέτης Τα μέλη της ορίζονται από τις Ομάδες
Εισηγητής > ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ (συχνά συνεπικουρούμενος από την ομάδα μελέτης)
Τμήματα> ΣΥΖΗΤΗΣΗ > ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
 • Εργοδότες Ομάδα 1
 • Εργαζόμενοι Ομάδα 2
 • Οργανώσεις
  της κοινωνίας
  των πολιτών
  Ομάδα 3
ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ > ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Η ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ αποστέλλεται στα όργανα της ΕΕ και δημοσιοποιείται δεόντως

Όργανα εργασίας

 • ECO
 • INT ΠΨΜΕΑ
 • TEN
 • SOC ΠΑΕ
 • NAT ΠΒΑ
 • REX
 • CCMI
 • ΟΕΕ
 • LG
 • FFRL

6 τμήματα

ECO
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή
INT
Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση
TEN
Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών
SOC
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη
NAT
Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον
REX
Εξωτερικές σχέσεις

1 επιτροπή

CCMI
Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών

3 παρατηρητήρια

ΠΨΜΕΑ
Παρατηρητήριο Ψηφιακής Μετάβασης και Ενιαίας Αγοράς
ΠΑΕ
Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας/dd>
ΠΒΑ
Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

3 άλλα όργανα

ΟΕΕ
Ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" /dd>
LG
Ομάδα συνδέσμου/dd>
FRRL
Ειδική ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου"


Δήλωση αποστολής της ΕΟΚΕ

Με τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, η ΕΟΚΕ συμβάλλει στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δίνοντας τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΟΚΕ επιτελεί τρεις βασικές αποστολές:

 • συμβάλλει στην καλύτερη προσαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις πραγματικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, επικουρώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πείρας και της αντιπροσωπευτικότητας των μελών της ΕΟΚΕ, του διαλόγου και της επιδίωξης συναίνεσης με πρώτιστο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον·
 • ενεργώντας ως το θεσμικό βήμα εκπροσώπησης, ενημέρωσης, έκφρασης και διαλόγου της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, προωθεί την ανάπτυξη μιας πιο συμμετοχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγύτερης προς τους πολίτες·
 • προωθεί τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και προάγει, στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, τη δημοκρατία, τη συμμετοχική δημοκρατία και τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Διεργασίες της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που παρέχει στους εκπροσώπους των κοινωνικοοικονομικών ομάδων συμφερόντων της Ευρώπης, και σε άλλες ομάδες, μία επίσημη πλατφόρμα, μέσω της οποίας εκφράζουν τη γνώμη τους επί ευρωπαϊκών ζητημάτων. Οι γνωμοδοτήσεις της απευθύνονται στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, έχει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.

Προεδρία

Ιστορικό

Η ΕΟΚΕ συστάθηκε δυνάμει των Συνθηκών της Ρώμης το 1957 με στόχο τη συμμετοχή των ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων στην καθιέρωση της κοινής αγοράς και την παροχή θεσμικής δομής για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) και η Συνθήκη της Νίκαιας (2000) ενίσχυσαν το ρόλο της ΕΟΚΕ.

Σύνθεση

Η ΕΟΚΕ διαθέτει 329 μέλη που προέρχονται από διάφορες ομάδες συμφερόντων, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα, ανά την Ευρώπη.

Τα μέλη επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πενταετή ανανεώσιμη θητεία. Η τελευταία ανανέωση των μελών της ΕΟΚΕ είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 για τη θητεία 2020-2025.

Τα μέλη ανήκουν σε μία από τρεις ομάδες:

Ο αριθμός μελών ανά κράτος μέλος έχει ως εξής:

 • Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία: 24
 • Πολωνία, Ισπανία: 21
 • Ρουμανία: 15
 • Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία: 12
 • Κροατία, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία: 9
 • Λετονία, Σλοβενία, Εσθονία: 7
 • Κύπρος, Λουξεμβούργο: 6
 • Μάλτα: 5

Η εντολή των μελών

Αποστολή των μελών είναι η έκδοση γνωμοδοτήσεων για ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με αποδέκτες το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συμβουλευτικός ρόλος

Η διαβούλευση της ΕΟΚΕ από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο είναι υποχρεωτική σε ορισμένες περιπτώσεις και προαιρετική σε άλλες. Η ΕΟΚΕ μπορεί, ωστόσο, να εκδώσει γνωμοδοτήσεις με ίδια πρωτοβουλία. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (17/2/1986) και η Συνθήκη του Μάαστριχτ (7/2/1992) διεύρυναν το φάσμα των ζητημάτων για τα οποία πρέπει να ζητείται η γνώμη της ΕΟΚΕ. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ διεύρυνε περαιτέρω το φάσμα, ενώ επέτρεψε τη διαβούλευση της ΕΟΚΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά μέσο όρο, η ΕΟΚΕ εκδίδει 170 συμβουλευτικά έγγραφα και γνωμοδοτήσεις κάθε χρόνο (15% εκ των οποίων εκδίδονται με ίδια πρωτοβουλία). Όλες οι γνωμοδοτήσεις διαβιβάζονται στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και εν συνεχεία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ρόλος ενημέρωσης και ολοκλήρωσης

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΟΚΕ αναβάθμισε το ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερέβη τον στοιχειώδη ρόλο που της έδιναν οι Συνθήκες. Ενεργεί ως φόρουμ για την ενιαία αγορά και, με τη στήριξη άλλων οργάνων της ΕΕ, έχει φιλοξενήσει σειρά εκδηλώσεων που επεδίωκαν να φέρουν την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες.

Οργάνωση

1. Προεδρία και προεδρείο

Κάθε δυόμιση χρόνια, η ΕΟΚΕ εκλέγει προεδρείο με πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους που επιλέγονται εκ περιτροπής από κάθε μία από τις τρεις ομάδες.

Ο πρόεδρος είναι αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία της ΕΟΚΕ. Συνεπικουρείται από δύο αντιπροέδρους, ο ένας εκ των οποίων είναι αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ο άλλος για θέματα προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ στις σχέσεις της με εξωτερικούς οργανισμούς.

Τα κοινά υπομνήματα (σχέσεις με την ΕΖΕΣ, τις ΧΚΑΕ, την UMA, τις χώρες ΑΚΕ, τη Λατινική Αμερική και άλλες τρίτες χώρες, και Ευρώπη των πολιτών) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του προεδρείου και του προέδρου της ΕΟΚΕ.

Κύριο καθήκον του προεδρείου είναι να οργανώνει και να συντονίζει τις εργασίες των οργάνων της ΕΟΚΕ και να διατυπώνει τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για το έργο αυτό.

2. Τμήματα

Η ΕΟΚΕ διαθέτει έξι τμήματα:

 • Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή (ECO)
 • Ενιαία Αγορά, Παραγωγή και Κατανάλωση (INT)
 • Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών (TEN)
 • Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα του πολίτη (SOC)
 • Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον (NAT)
 • Εξωτερικές σχέσεις (REX)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) ενσωματώθηκε στη δομή της ΕΟΚΕ μετά τη λήξη ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ τον Ιούλιο του 2002.

3. Ομάδες μελέτης

Οι γνωμοδοτήσεις των τμημάτων καταρτίζονται από ομάδες μελέτης. Έχουν συνήθως 12 μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός εισηγητή. Τα μέλη της ομάδας μελέτης ενδέχεται να συνεπικουρούνται από συμβούλους.

4. Υποεπιτροπές

Η ΕΟΚΕ έχει το δικαίωμα να συγκροτεί υποεπιτροπές για συγκεκριμένα ζητήματα. Αυτές λειτουργούν κατά τρόπο παρόμοιο με τα τμήματα.

5. Σύνοδος ολομέλειας

Κατά κανόνα, η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ συνεδριάζει εννέα φορές ετησίως. Στις συνόδους ολομέλειας, οι γνωμοδοτήσεις εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία, με βάση τις γνωμοδοτήσεις των τμημάτων. Διαβιβάζονται στα όργανα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Γενική Γραμματεία

Η ΕΟΚΕ συνεπικουρείται από γενική γραμματεία, με επικεφαλής γενικό γραμματέα, ο οποίος αναφέρεται στον πρόεδρο εκ μέρους του προεδρείου.

Η ΕΟΚΕ απασχολεί περίπου 700 εργαζόμενους. Από τον Ιανουάριο του 1995, η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών μοιράζονται ορισμένες υπηρεσίες, όπως η υλικοτεχνική υποστήριξη, οι ΤΠ και η μετάφραση.

Downloads

Discover what the EESC can do for you - 2023 Edition
2022 – A Year in Review
The PowerPoint presentation of the Committee 2021
The EESC in the interinstitutional framework
EESC meetings calendar 2023
Annual activity report 2022
Annual activity report 2021
Annual activity report 2020
Annual activity report 2019
Annual Activity Report 2018
Annual Activity Report 2017