Ημέρες της κοινωνίας πολιτών

Οι «Ημέρες της κοινωνίας πολιτών» είναι ένα σύμβολο της συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και των μελών της Ομάδας επαφής που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας πολιτών.

Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην καθιέρωση της ΕΟΚΕ ως ειδικού εταίρου των εν λόγω οργανώσεων και δικτύων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως «ο διάλογος και η συμμετοχή», υπό το πρίσμα του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της ΕΟΚΕ και των ευρωπαϊκών οργανώσεων και δικτύων της κοινωνίας πολιτών στο πλαίσιο της καθιέρωσης πραγματικού διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ αυτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο γενικός στόχος της εκδήλωσης «Ημέρες της Κοινωνίας Πολιτών» είναι, συνεπώς, να υπογραμμιστεί η συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών.

Επιτρέπει επίσης την επιβεβαίωση του ρόλου τους στην ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλα τα επίπεδα, ενισχύοντας έτσι τη δημοκρατική νομιμότητα της δράσης και των θεσμών της ΕΕ, ως συμπλήρωμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.