POLITIKA SÚDRŽNOSTI A REGIONÁLNA A MESTSKÁ POLITIKA

This page is also available in

Regionálna politika EÚ je investičná politika zameraná na znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov v EÚ a podporu súdržnosti, rastu a zamestnanosti. Jej investície vo výške 351,8 miliardy EUR vyčlenených na obdobie rokov 2014 – 2020 sa použijú na realizáciu stratégie Európa 2020. Solidarita je základnou zásadou EÚ a regionálna politika ju uvádza do praxe, a to najmä v zaostávajúcich regiónoch, ktoré trpia následkom nepriaznivých demografických podmienok alebo ktoré sú geograficky znevýhodnené, ako sú ostrovy a cezhraničné a horské regióny. Pod kohéznu a regionálnu politiku spadajú aj najvzdialenejšie regióny a mestské oblasti.

EHSV a regionálna a mestská politika 

EHSV podporuje úsilie EÚ v oblasti regionálnej politiky s cieľom posilniť solidaritu a podnietiť rozvoj. Vo svojich stanoviskách vždy zdôrazňuje aktívnu úlohu politiky pri posilňovaní súdržnosti medzi rôznymi regiónmi EÚ. EHSV je zástancom zásady partnerstva a pomáha zabezpečiť, aby sa zaviedla do praxe. Okrem svojich stanovísk je EHSV proaktívny prostredníctvom svojich členov v diskusiách a pri podpore činnosti občianskej spoločnosti. Existuje aj veľký záujem o posilnenie územnej spolupráce, ktorá presahuje administratívne hranice a zameriava sa na skutočné potreby na miestnej úrovni (napríklad v makroregionálnych a funkčných mestských oblastiach). EHSV aktívne podporil európske iniciatívy v prospech rozvoja a integrácie mestských oblastí v celej Európskej únii a vyzval na vytvorenie ďalších.