Sociálne veci

V EÚ žije 25 miliónov nezamestnaných a 122 miliónov ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Tieto okolnosti si vyžadujú väčšiu hospodársku konvergenciu s cieľom zlepšiť život európskych občanov. Zatiaľ čo inkluzívne a aktívne politiky trhu práce majú kľúčový význam pre to, aby mali ľudia dôstojné pracovné miesta, spravodlivé a účinné sociálne systémy sú rozhodujúce pre zabezpečenie sociálnej ochrany pre všetkých a sociálne začlenenie osôb, ktoré sú naďalej vylúčené zo spoločnosti.

Sociálne veci zahŕňajú dôstojné pracovné miesta, sociálne zabezpečenie, ochranu a začlenenie, odstraňovanie chudoby, rovnosť mužov a žien, osoby so zdravotným postihnutím, potreby detí a rodín, mladých ľudí, staršie osoby a menšiny, ako sú napríklad Rómovia, prístup k zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti, vzdelávaniu, kultúre a športu, dobrovoľníctvo a aktívne občianstvo. Hlavným cieľom, ktorý je spoločný pre všetky podoblasti, je, aby sa problémy ľudí dostali na rovnakú úroveň v centre sociálnej politiky, pričom jej hlavným politickým nástrojom na úrovni EÚ je európsky pilier sociálnych práv.

Úzko súvisiace témy sú zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava, migrácia a azyl a základné práva občanov, ktorým sa rovnako venuje najmä sekcia pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC). Stredisko pre monitorovanie trhu práce sekcie SOC osobitne monitoruje výzvy, ktoré ovplyvňujú európsku pracovnú silu a trh práce. Tematická študijná skupina Práva osôb so zdravotným postihnutím a tematická študijná skupina Integrácia Rómov sa venujú týmto konkrétnym problémom. Okrem toho EHSV pripravil značné sociálne acquis, a to prostredníctvom stanovísk v tejto oblasti.