Opatrenia v oblasti klímy

This page is also available in

Prijatie Parížskej dohody o zmene klímy je pre svet začiatkom novej éry globálnej spolupráce v snahe zmierniť zmenu klímy a prispôsobiť sa jej a udržať nárast svetovej teploty pod úrovňou 2 °C. EHSV sa intenzívne angažuje v otázkach klímy na podporu Parížskej dohody, a to aj organizovaním stretnutí s cieľom podnietiť aktívnu účasť občianskej spoločnosti. EHSV vypracúva stanoviská, ktoré sa zameriavajú na širokú škálu otázok, ako sú klimatická spravodlivosť, spravodlivý prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a potreba spolupráce viacerých zainteresovaných strán v rámci viacúrovňového riadenia v oblasti klímy. EHSV sa zúčastňuje na výročných konferenciách zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) a na samitoch občianskej spoločnosti zameraných na problematiku klímy, na ktorých sa stretávajú neštátni aktéri.