Energetika

V minulosti Európa veľkú časť svojich energetických potrieb uspokojovala z nákladných a znečisťujúcich zdrojov, ktoré sa často dovážali z mimoeurópskych krajín. Tento model sa stal neudržateľným. Klimatické zmeny nútia spoločnosť, aby znižovala emisie skleníkových plynov, kým energetická bezpečnosť Európy je naďalej ohrozená.

Aké sú ciele EHSV, pokiaľ ide o energetickú politiku?

  • Otvorene poukazovať na sociálnu problematiku súvisiacu so zmenami vo výrobe a používaní energetických zdrojov.
  • Umožniť priemyslu, aby využíval technologické a ekonomické príležitosti prechodu na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého, pričom sa musí riešiť problematika výrazného zvyšovania cien energie, narúšania trhu a spoľahlivých energetických dodávok.
  • Chrániť záujmy spotrebiteľov, hlavne skupín ohrozených energetickou chudobou, pokiaľ ide o dostupnosť energie, jej cenu a možnosť výberu, a umožniť im, aby sa stali aktívnymi účastníkmi trhu.
  • Zabezpečiť, aby občania boli zapojení do prípravy energetickej politiky EÚ.

Ako výbor presadzuje tieto ciele?

EHSV sa energetickou politikou EÚ, hlavne plánom Európskej komisie vytvoriť energetickú úniu, zaoberá vo svojich stanoviskách, na podujatiach a v európskom dialógu o energetike.

  • Od začiatku vytvárania energetickej únie v roku 2015 EHSV vypracoval viaceré stanoviská, v ktorých konkrétne reagoval na hlavné súbory predpisov, ako je balík opatrení v oblasti Čistá energia pre všetkých Európanov.
  • EHSV propaguje európsky dialóg o energetike, do ktorého sa zapájajú odborníci, zainteresované subjekty a politickí činitelia z celej Európy. Jeho súčasťou je najmä každoročná verejná diskusia o stave energetickej únie, ktorej cieľom je tlmočiť nápady a otázky, ktoré európski občania a organizovaná občianska spoločnosť adresujú tvorcom politík EÚ.
  • Členovia EHSV usporadúvajú verejné vypočutia a konferencie a aktívne sa zúčastňujú na externých podujatiach, akým je každoročné Občianske energetické fórum, Európske fórum pre jadrovú energiu a Fórum pre energetickú infraštruktúru.