Priemysel a priemyselné zmeny

This page is also available in

Európa potrebuje udržateľnú priemyselnú politiku podporujúcu spravodlivý prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami. Kľúčovú úlohu pri tom zohrávajú inovácie, investície a odborná príprava. Nové koncepcie, napríklad Priemysel 4.0 a umelá inteligencia, prinášajú so sebou výzvy a príležitosti, ktorými sa treba zaoberať. EHSV si ako zástupca európskej občianskej spoločnosti zaistil v tejto diskusii popredné postavenie.

Zvládanie priemyselných zmien je jednou z kľúčových výziev 21. storočia. Vo všetkých oblastiach činnosti dochádza k neustálemu hospodárskemu a sociálnemu vývoju, často pod vplyvom digitálnej revolúcie, transformácie energetiky a globalizácie. Tradičné sektory, ako napríklad ťažké strojárstvo, ale aj novovznikajúce odvetvia v ekologickejšom priemysle založenom na vedomostiach, budú musieť zaujať proaktívny prístup, predvídať zmeny, prispôsobovať sa im a riadiť ich s pomocou nových a udržateľných technológií a nových profesií a prostredníctvom rekvalifikácie zodpovedajúcej výzvam Priemyslu 4.0.