Kategória „Slobodné povolania“

This page is also available in

V septembri 2017 EHSV oficiálne ustanovil kategóriu „Slobodné povolania“ zoskupením členov výboru, ktorí zastupujú profesijné organizácie alebo sami takéto profesie vykonávajú. Táto kategória začne pracovať od 1. januára 2018. Jej členovia pochádzajú zo šiestich členských štátov zo severnej, južnej, východnej i západnej časti Európskej únie. Stretnú sa trikrát do roka, aby sledovali a prediskutovali najnovšie politické a legislatívne zmeny na európskej úrovni, ktoré vplývajú na vykonávanie týchto povolaní. Predtým sa tejto činnosti venovali členovia kategórie, ktorá zahŕňala aj členov zo sektora MSP a remeselnej výroby. Rozhodnutie vytvoriť pre slobodné povolania samostatnú kategóriu svedčí o obnovení úsilia naplniť hlavný cieľ tejto kategórie: zaistiť, aby slobodné povolania mohli pôsobiť na spoločnom základe a aby sa v nadchádzajúcich rokoch mohol v Európskej únii plne rozvinúť ich potenciál. Mimoriadna schôdza skupiny Rozmanitá Európa, ktorá sa konala v Ríme pod názvom The Liberal Professions, a lever for the Development of Europe: towards a European Manifesto of Professionals (Slobodné povolania ako hybná sila rozvoja Európy: smerom k prijatiu Európskeho manifestu profesií). predstavuje akýsi základný kameň pre budúcu činnosť tejto kategórie a príspevok k novej pracovnej metóde platforiem, ktoré umožnia európskym zainteresovaným stranám zapájať sa do tohto procesu.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society