KATEGÓRIA SLOBODNÉ POVOLANIA

This page is also available in

V septembri 2017 EHSV oficiálne ustanovil kategóriu Slobodné povolania zoskupením členov výboru, ktorí zastupujú profesijné organizácie alebo sami takéto profesie vykonávajú. Jej členovia pochádzajú z členských štátov zo severnej, južnej, východnej i západnej časti Európskej únie.

Stretnú sa trikrát do roka, aby posúdili a prediskutovali najnovšie politické a legislatívne zmeny na európskej úrovni, ktoré vplývajú na vykonávanie týchto povolaní. Predtým sa tejto činnosti venovali členovia kategórie, ktorá zahŕňala aj členov zo sektora mikropodnikov, MSP a remeselnej výroby. Rozhodnutie vytvoriť pre slobodné povolania samostatnú kategóriu svedčí o úsilí naplniť jej hlavný cieľ: zaistiť, aby slobodné povolania mohli pôsobiť na spoločnom základe a aby sa v nadchádzajúcich rokoch mohol v Európskej únii plne rozvinúť ich potenciál. Mimoriadna schôdza skupiny Organizácie občianskej spoločnosti, ktorá sa konala v Ríme pod názvom Slobodné povolania ako hybná sila rozvoja Európy: príprava Európskeho manifestu profesií, predstavuje akýsi základný kameň budúcej činnosti tejto kategórie a príspevok k novým pracovným postupom platforiem, ktoré umožnia európskym zainteresovaným stranám zapájať sa do tohto procesu.

Kategória každoročne organizuje Deň slobodných povolaní zameraný na problémy, ktoré majú osobitný vplyv na vykonávanie týchto povolaní, ako je digitalizácia a umelá inteligencia.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society