Skupina ad hoc pre COP

Vo februári 2022 zriadil EHSV skupinu ad hoc pre Konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP) s cieľom zabezpečiť strategickejšie, inkluzívnejšie a trvalejšie zapojenie EHSV do procesu UNFCCC.

Cieľom skupiny ad hoc je posilniť účasť výboru na výročných zasadnutiach COP a zároveň zabezpečiť kontinuitu a strategické zapojenie všetkých príslušných orgánov EHSV do tohto procesu. Zriadenie tejto skupiny ad hoc odráža nepretržitú činnosť, ktorú EHSV vyvíja v oblasti klímy počas celého roka, a umožňuje ísť nad rámec procesu UNFCCC pomocou doplnkových a rozmanitejších prostriedkov. Zefektívnením úsilia výboru v oblasti klímy sa zlepší príspevok EHSV k medzinárodnému procesu riadenia v oblasti klímy, čím sa zaistí zmysluplnejší vplyv na cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Skupinu ad hoc pozostáva z členov skupiny Zamestnávatelia, skupiny Pracovníci a skupiny Organizácie občianskej spoločnosti a zo zástupca mládeže.

Bola poverená týmito úlohami:

  • získavať poznatky o procese UNFCCC a oboznamovať sa s aktuálnymi informáciami o hlavných aspektoch rokovaní; môže to zahŕňať osobitnú odbornú prípravu pre členov skupiny ad hoc (a pre delegáciu EHSV na konferenciu COP),
  • vypracovať komplexný ročný pracovný plán zameraný predovšetkým na nasledujúcu konferenciu COP vrátane kľúčových míľnikov (stanoviská, podujatia atď.), identifikovať zainteresované strany a partnerov, určiť komunikačnú stratégiu a rôzne zdroje informácií [napr. uverejňovanie správ Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC)],
  • zabezpečiť strategický medziodvetvový prístup prostredníctvom úzkej spolupráce s rôznymi skupinami a orgánmi EHSV a uľahčiť koordináciu pri zohľadňovaní činností konferencie COP v práci orgánov EHSV a naopak (napr. prepojenie príslušných stanovísk EHSV a iných prebiehajúcich prác),
  • v prípade potreby prispievať k prípravným prácam delegácie EHSV na konferenciu COP (ročné členstvo v delegácii by malo byť založené na pravidle 50-percentnej kontinuity a mal by v nej byť ďalší mládežnícky delegát),
  • koordinovať prípravu uznesenia EHSV v súvislosti s konferenciou COP v súlade s prioritami nasledujúcej konferencie a rokovaniami UNFCCC; uznesenie by sa malo prijať aspoň dva mesiace pred konferenciou COP,
  • udržiavať pravidelnú komunikáciu s predsedníctvom sekcie NAT a príslušnými orgánmi EHSV s cieľom zabezpečiť, že konferencia COP bude dôležitým prvkom v rozhodovacom procese EHSV,
  • aspoň trikrát ročne podávať správy predsedníctvu EHSV.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP